Przejdź do stopki

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Treść

WÓJT GMINY RYTRO                                                                 

       33-343 RYTRO

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro.

Na podstawie art. 17 pkt.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 39.1 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.
(t. j. Dz. U. 2021, poz. 247, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rytro Uchwały Nr XXVII/236/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro, zmienionej Uchwałą
Nr XXVIII/247/22 Rady Gminy Rytro z dnia 9 lutego 2022 r. oraz  Uchwałą Nr XXXIII/281/22 Rady Gminy Rytro z dnia 8 sierpnia 2022 r., uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Rytro
Nr XX/141/04 z dnia 28 października 2004 roku, zwanego dalej Planem.

Podejmowana zmiana Planu polega na zmianie przeznaczenia dla obszarów wskazanych
w podjętej Uchwale o zmianie Planu.

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udostępnia się na w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Rytro.

Zainteresowani mogą składać wnioski do podejmowanej zmiany planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy, Urząd Gminy Rytro, 33 – 343 Rytro, Rytro 265, woj. małopolskie,  do dnia 27 września 2022 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.                                                

 

Wójt Gminy Rytro

    /Jan Kotarba/

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informuję, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Rytro jest Wójt Gminy , z siedzibą: 33 – 343 Rytro, Rytro 265, woj. małopolskie; pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest pod adresem: http://www.rytro.pl/pl/335/0/ochrona-danych-osobowych-rodo.html