Rytro - portal gminny
Strona główna / Aktualności
2015-11-25     Elżbiety, Katarzyny, Klemensa     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    

Decyzja środowiskowa - elektrownia wiatrowa.

 

 
OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ W SPRAWIE
„BUDOWY ELEKTROWNI WIATROWEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z JEDNEGO WIATRAKA O MOCY MAX. DO 350 KW I WYSOKOŚCI MASZTU DO 30 M.” NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 478 W RYTRZE
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Rytro podaje do publicznej wiadomości:
że w dniu 12 kwietnia 2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednego wiatraka o mocy max. do 350 kW i wysokości masztu do 30 m.” na działce o nr ewidencyjnym 478 w Rytrze
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rytro pok. Nr 8 w godz. 730 do 1500.
 
Ogłoszenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rytro oraz na stronie internetowej www.rytro.pl
 
 
 
Wójt Gminy Rytro
Władysław Wnętrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
Rytro, dn. 12 kwietnia 2011r.
 
GKŚ.6220.6.10.2011
 
 
DECYZJA NR 3 /2011
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
W nawiązaniu do art. 153 ust 1 oraz na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, i art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Andrzeja Kutaka, 33-340 Stary Sącz, Cyganowice 126 i Cezarego  Jakubowskiego , 95-015 Głowno, ul. Leśna 1 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednego wiatraka o mocy max. do 350 kW i wysokości masztu do 30 m.” na działce o nr ewidencyjnym 478 w Rytrze oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 
wyrażam zgodę :
na realizacje przedsięwzięcia pn:
„Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z jednego wiatraka o mocy max. do 350 kW i wysokości masztu do 30 m.” na działce o nr ewidencyjnym 478 w Rytrze
 
Ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:
 
I.         Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
1.      Rodzaj przedsięwzięcia:
 
Inwestycja obejmuje „Budowę elektrowni wiatrowej składającej się z jednego wiatraka o mocy max. do 350 kW i wysokości masztu do 30 m.”
 
2.      Miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie małopolskim,           w powiecie nowosądeckim, w gminie Rytro, na działce ewidencyjnej nr 478.
Planowany do realizacji wiatrak zlokalizowany będzie na zboczu góry Połom o wystawie południowo – wschodniej na wysokości około 475 m n.p.m. Najbliższa zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa znajduje się w odległości około 300 m na zachód od planowanego przedsięwzięcia.
II.       Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1. Do realizacji przewidzieć Wariant nr I przedsięwzięcia.
2. Prowadzenie prac związanych z budową elektrowni wiatrowej powinno odbywać się wyłącznie w porze dziennej.
3. Emisja hałasu do środowiska w trakcie prac budowlanych nie może naruszać standardów jakości środowiska zakresie ochrony przed hałasem.
4. Do przemieszczania się sprzętu i ludzi na miejsce prac budowlanych, należy wykorzystywać przede wszystkim sieć istniejących dróg i dojazdów. Utrudnienia                      w komunikacji powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia nie mogą powodować braku dostępu do prywatnych posesji.
5. Wykorzystywany przy realizacji inwestycji sprzęt i środki transportowe winny charakteryzować się możliwie jak najmniejszym oddziaływaniem na jakość środowiska oraz znajdować się w dobrym stanie technicznym. Istotne są parametry dotyczące zużycia paliwa, jego rodzaj, jak również ilość i jakość wydzielanych spalin. Urządzenia              i maszyny wykorzystywane przy realizacji inwestycji winny posiadać właściwie uregulowane silniki spalinowe, spełniające wymagania techniczne odnośnie norm dotyczących emisji spalin. Konieczna jest prawidłowa eksploatacja w/w sprzętu, który nie powinien być przeciążany i przeładowywany.Należy również stosować zabezpieczenia (plandeki lub innego typu przykrycia) na samochodach przewożącychmateriały pylące.
6. Podczas prowadzenia robót ziemnych i montażowo-budowlanych powodujących wzmożone pylenie, zwłaszcza w okresie bezdeszczowym, należy eliminować                     to zjawisko poprzez zraszanie (deszczowanie) dróg dojazdowych i technologicznych.
7.  Materiały sypkie winny być przeładowywane i magazynowane w sposób eliminujący pylenie.
8. W fazie budowy zabezpieczyć powierzchnię ziemi, wody gruntowe i powierzchniowe przed potencjalnymi zanieczyszczeniami, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi, poprzez:
-       tankowanie maszyn roboczych z należytą starannością;
-       odpowiednie zabezpieczenie miejsc składowania materiałów wykorzystywanych                     do budowy przedsięwzięcia;
-       okresowe (do czasu zakończenia budowy) wyścielanie podłoża terenowych punktów obsługi samochodów i maszyn roboczych materiałami izolacyjnymi;
-       maszyny i urządzenia winny posiadać szczelne układy napędowe i zasilania.
9. Zakazuje się wykonywania napraw i przeglądów pojazdów, maszyn i sprzętu budowlanego na terenie placu budowy i na terenie bazy stanowiącej zaplecze budowy.
10. Wykonawca prac winien dysponować sprzętem i środkami do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego; Użytkowany sprzęt budowlany winien spełniać, określone odrębnymi przepisami, wymogi w zakresie emisji hałasu  do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń; Pracownicy powinni zostać przeszkoleni z zasad postępowania na wypadek wycieku paliwa, olejów, smarów lub innych substancji niebezpiecznych oraz zasad użytkowania sprzętu                         i materiałów do pochłaniania.
11. Powstałe odpady należy segregować i magazynować selektywnie w wydzielonym miejscu, w zabezpieczonych pryzmach, odpowiednich pojemnikach, zapewniając ich odbiór przez uprawnione podmioty.
12. Podmioty prowadzące działalność w wyniku której powstają odpady, winny posiadać stosowne decyzje administracyjne zezwalające na ich wytwarzanie, zgodnie                          z obowiązującymi aktami prawnymi.
13. Wytworzone w fazie budowy jak i eksploatacji przedsięwzięcia odpady, winny być przekazane w pierwszej kolejności do odzysku lub w przypadku braku możliwości ich odzysku, do unieszkodliwienia innym posiadaczom odpadów, posiadającym stosowne decyzje administracyjne właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
14. Transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania, winien być realizowany przez wytwórców odpadów lub przez podmioty odbierające poszczególne rodzaje odpadów, w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne, wymagane uprawnienia w zakresie transportu, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania danego rodzaju odpadu. Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady.
15. Ścieki bytowe powstające w trakcie prowadzenia prac budowlanych, należy gromadzić w szczelnych zbiornikach i przekazywać uprawnionym podmiotom bądź do oczyszczalni ścieków.
16. W czasie prowadzenia wykopów należy selektywne zdejmować wierzchnią próchniczną warstwę gleby, a następnie wykorzystać do rekultywacji gruntów w obrębie budowy lub przekazać innym podmiotom do zagospodarowania.
17. Emisja hałasu do środowiska w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie może naruszać standardów jakości środowiska i winna być zgodna z dopuszczalnymi wartościami określonymi przepisami prawa.
18. W przypadku zmian warunków pracy instalacji, w tym zmian w wyposażeniu instalacji mogących mieć wpływ na zmianę wartości klimatu akustycznego wokół przedsięwzięcia elektrowni wiatrowej należy każdorazowo wykonać analizę wpływu wprowadzonych zmian na klimat akustyczny.
 
III.    Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
 
1. Przyłącz do sieci energetycznej należy wykonać jako podziemny, dopuszcza się wykonie sieci linią napowietrzną, jedynie w przypadku braku możliwości wykonania przyłącza podziemnego.
2. Po zakończeniu prac budowlanych teren przedsięwzięcia powinien zostać zrekultywowany – łącznie z wyznaczonymi miejscami składowania materiałów                           i ewentualnymi tymczasowymi dojazdami na plac budowy.
3. Brak konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania
na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
 
IV.    Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii:
 
- nie dotyczy.
   V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:
 
        - brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego                 oddziaływania na środowisko.
 
VI. Należy zrealizować następujące działania dotyczące minimalizacji oraz            monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
1.      Należy utrzymywać w czystości obszar przeznaczony pod elektrownię wiatrową.
2.      Nie należy ogradzać terenu elektrowni wiatrowej.
3.      Przynajmniej przez pierwszy rok funkcjonowania elektrowni wiatrowej należy prowadzić monitoring ptaków i nietoperzy w sposób dający możliwość porównania uzyskanych wyników z badaniami prowadzonymi na etapie monitoringu przedrealizacyjnego.
4.      Przez cały rok należy prowadzić kontrole co do ewentualnych kolizji ptaków z turbinami. Kontrole mogą być prowadzone o dogodnej dla ich wykonawcy porze, należy jedynie przyjąć powtarzalność i regularność kontroli. Ewentualne martwe ptaki powinny zostać opisane co do gatunku, liczby, miejsca odnalezienia, terminu odnalezienia, wskazane jest też wykonanie fotografii, podanie namiarów GPS lub zmierzenie odległości od turbiny. Martwe ptaki powinny zostać niezwłocznie usunięte.
5.      W okresie od marca do listopada należy prowadzić co najmniej raz w tygodniu kontrole najbliżej okolicy turbiny na okoliczność nocnych kolizji nietoperzy. Kontrole te powinny być prowadzone we wczesnych godzinach porannych, najlepiej o świcie. Ewentualne martwe nietoperze powinny zostać opisane co do gatunku, liczby, miejsca odnalezienia terminu odnalezienia, wskazane jest także wykonanie fotografii, podanie namiarów GPS, lub zmierzenie odległości od turbiny. Martwe nietoperze powinny zostać niezwłocznie usunięte.  
6.      W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia monitoringu negatywnego oddziaływania na chronione gatunki zwierząt (w tym ptaki i nietoperze), znacznie przekraczające rozmiary podane w raporcie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Inwestor podejmie na własny koszt, stosowne działania minimalizujące ukierunkowane na ograniczenie i/lub całkowite wykluczenie negatywnego wpływu funkcjonowania elektrowni wiatrowej na ww. gatunki zwierząt. Powyższe działania muszą zostać określone na podstawie zebranych wyników monitoringów porealizacyjnych.
7.      Sprawozdanie z przeprowadzonych wyników monitoringów wraz z wynikami badań, opisem przyjętej metodyki monitoringu oraz z wnioskami i wskazaniem ewentualnych działań zapobiegawczych należy przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia badań.
 
 
VII. Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w przedmiocie           oddziaływania elektrowni wiatrowej w zakresie klimatu akustycznego.
1.      W analizie akustycznej wykonanej w ramach analizy porealizacyjnej należy dokonać porównania ustaleń zawartych w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia w trakcie jego eksploatacji.
2.      Pomiar emisji hałasu powinien być prowadzony w granicach oddziaływania inwestycji                             w czasie faktycznej i pełnej pracy elektrowni wiatrowej, przy różnych warunkach atmosferycznych w punktach w których mogłoby dojść do przekroczeń dopuszczalnych poziomów w terenach chronionych akustycznie, w tym w punkcie obejmującym znajdującą się w najbliższej odległości od inwestycji zabudowę.
3.      Pomiary należy wykonać najpóźniej po pół roku od oddania elektrowni do użytkowania, dwukrotnie w co najmniej 6 miesięcznych odstępach czasowych.
4.      Jeżeli zostaną stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu                   w terenach chronionych akustycznie należy podjąć działania w celu ograniczenia hałasu do wartości dopuszczalnych, a następnie zaproponować program okresowego monitoringu weryfikujący poprawność i efektywność wprowadzonych środków ograniczających negatywny wpływ. Zastosowane rozwiązania (techniczne, technologiczne, organizacyjne) muszą wynikać z analizy porealiacyjnej.
5.      Wyniki porealizacyjnej analizy akustycznej należy przedstawić w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia pomiarów hałasu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska   w Krakowie.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
Wnioskiem z dnia 23 marca 2010 roku Andrzej Kutak, Cyganowice 126, 33-340 STARY SĄCZ i Cezary Jakubowski, ul. Leśna 1, 95-015 GŁOWNO zwrócili się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z jednego wiatraka o mocy max. do 350 kW, wysokości masztu 30 m” na działce 478 w Rytrze.
Do wniosku dołączono wszystkie wymagane prawem ochrony środowiska dokumenty.
W związku z powyższym dnia 26 marca 2010 roku podałem do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie na stronie internetowej www.rytro.pl oraz przesłanie do wykazanych w wykazie stron postępowania informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.
W związku z tym, że wg §3 ust 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r planowane przedsięwzięcie zaliczane jest mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisem art. 64 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) wystąpiłem pismem GKŚ 7630/6/10 z dnia 26 marca 2010 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określenia jego zakresu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią z dnia 12 kwietnia 2010 roku znak ST.II.APa.6665-64-10 stwierdził, że zasadnym jest sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko określając jednocześnie jego zakres.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinia sanitarną nr 116/10 z dnia 13 kwietnia 2010 roku również stwierdził o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowaniu raportu.
            Uwzględniając w/w opinie wydano postanowienie z dnia 16 kwietnia 2010 roku  znak: GKŚ-7630/6/10 o zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającej na : „Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednego wiatraka o mocy max. do 350 kW, wysokości masztu 30 m” na działce 478 w Rytrze.
Powyższe postanowienie podałem do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.rytro.pl oraz przesłane zostało do stron wg załącznika.
W styczniu 2011 roku został złożony w Urzędzie Gminy Raport o Oddziaływaniu na Środowisko dla powyższego przedsięwzięcia . Obwieszczeniem z dnia 25 lutego 2011 roku podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Rytro www.rytro.pl , i przesłaniem do stron uczestniczących w postępowaniu informację o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiając jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy , w tym z raportem oddziaływania na środowisko - bezpośrednio w Urzędzie Gminy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej na adres Urzędu, w formie elektronicznej zgadek@rytro.pl w terminie od dnia 1 marca 2011 roku do 22 marca 2011 roku.
Jednocześnie w dniu 25 lutego 2011 roku  pismem znak: GKŚ.6220.6.10.2011 na podstawie art. art. 77 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednego wiatraka o mocy max. do 350 kW, wysokości masztu 30 m” na działce 478 w Rytrze zarówno do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jak również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2011 roku znak: ST-II.4242.6.2011.APa uzgodnił środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na   Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednego wiatraka o mocy max. do 350 kW, wysokości masztu 30 m” na działce 478 w Rytrze pod warunkiem wprowadzenia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków realizacji, które uwzględniono wyżej w pkt. VI i VII.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu opinią z dnia 17 marca 2011 roku, znak: PSE.NNZ-420-69/11 pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia p.n. Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z jednego wiatraka o mocy max. do 350 kW, wysokości masztu 30 m” na działce 478 w Rytrze.
            W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Rytro. Zawiadomienia o postępowaniu zostały również doręczone właścicielom działek sąsiadujących z planowaną inwestycją. W okresie od 1 marca do 22 marca 2011 roku oraz do chwili wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski oraz żadna osoba nie zapoznała się ze zgromadzonymi materiałami.
            Po rozpatrzeniu zebranego materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, uzgodnień organu ochrony środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji decyzji.
 
 
 
 
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 
                                                                                                                       
 
                                                                                                                        Wójt Gminy Rytro
Władysław Wnętrzak
 
 
  
 
Utworzony:2011-04-13 08:34:49
Autor:
"Bezpiecznie po zmroku"
Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie - spotkanie dotyczące przeszczepów rodzinnych
Spotkanie poświęcone Janowi Długoszowi
Wykaz listopad 2015
Informacja o wywieszeniu wykazu listopad
Zarządzenie Nr 66/XI/2015 Wójta Gminy Rytro z dnia 9 listopada 2015r.
Nabór do służby przygotowawczej oraz do służby zawodowej
Zarządzenie Nr 61/X/2015 Wójta Gminy Rytro z dnia 27 października 2015r.
Nabór wniosków do XI edycji programu Fundusz Kropli Beskidu
INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW - PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY RYTRO NA ROK 2015
DEKLARCJA "śmieci" 2015
POGODA W GMINIE RYTRO
Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI w Gminie Rytro
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej