Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Rytro

Treść

Rytro, 1.04.2020 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RYTRO

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rytro

 

Na podstawie uchwały Rady Gminy Rytro Nr XIV/117/20 z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Rytro

informuję mieszkańców sołectw Gminy Rytro – Rytro, Sucha Struga, Obłazy Ryterskie, Roztoka Ryterska i Życzanów

o rozpoczęciu konsultacji społecznych na temat statutów w/w sołectw Gminy Rytro.

Wymóg przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przed uchwaleniem statutów przez Radę Gminy, wynika z obowiązków określonych w art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Projekty statutów zostaną udostępnione mieszkańcom w Urzędzie Gminy w Rytrze w Biurze Rady Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rytro, a także u sołtysa danego sołectwa.

Formularz konsultacji dostępny jest na stronie internetowej gminy, w sekretariacie Urzędu Gminy Rytro oraz u sołtysów danego sołectwa.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 1 kwietnia 2020r. do 31 maja 2020r. Wypełniony „Formularz konsultacji” można również złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rytro, 33-343 Rytro 265 w godzinach urzędowania, za pomocą poczty elektronicznej na adres gmina@rytro.pl lub u sołtysa danego sołectwa.

Niezwłocznie po upływie okresu konsultacji wszystkie uwagi i opinie mieszkańców zostaną przekazane doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rytro, która opracuje i przedłoży Radzie Gminy Rytro projekty uchwał w sprawie statutów sołectw wraz z informacją o uwagach i opiniach uwzględnionych i nieuwzględnionych w projektach.

 

                                                                                                         Wójt Gminy Rytro

                                                                                                             (-) Jan Kotarba

W załączeniu:

  1. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami.
  2. Formularz konsultacji w sprawie statutu sołectwa.
  3. Projekt statutu sołectwa.