Przejdź do stopki

XXXVI Sesja Rady Gminy Rytro

XXXVI Sesja Rady Gminy Rytro

Treść

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RYTRO

Informuję, iż XXXVI Sesja Rady Gminy Rytro, odbędzie się 22 listopada

2022r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rytro.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy Rytro.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXIV i XXXV Sesji Rady Gminy Rytro.
4. Oświadczenia radnych powiatowych.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
9. Informacja sołtysów z inwestycji na terenie sołectwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2022 rok i zmiany uchwały budżetowej Gminy Rytro na 2022 rok Nr XXVII/230/21 Rady Gminy Rytro.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/21 Rady Gminy Rytro w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytro na lata 2022-2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rytro.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na podstawie umowy kupna-sprzedaży przez Gminę Rytro nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rytro na cele inwestycyjne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w trybie
bezprzetargowym (część dz. ewid. Nr 543/15 poł. w Rytrze).
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw: Rytro, Sucha Struga, Obłazy Ryterskie, Roztoka Ryterska, Życzanów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/282/22 Rady Gminy Rytro w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rytro.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Nowym Sączu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rytro do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17.08.2022 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rytro.
23. Wolne wnioski i oświadczenia.
24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Rytro
Tomasz Kulig

Transmisja obrad Sesji Rady Gminy Rytro – rytro.sesja.pl