Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rytro przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rytro przeznaczonych do dzierżawy

Treść

WÓJT GMINY RYTRO                                                                 

    33-343 RYTRO

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  GMINY  RYTRO  PRZEZNACZONYC DO DZIERŻAWY

Wójt Gminy Rytro, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 599)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

 

I.

dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów.

1) Gmina Rytro jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej położonej w Rytrze stanowiącej działkę ewidencyjną nr 563/53 o pow. 5,58 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00021018/0.

2) Gmina Rytro przeznacza do dzierżawy część działki 563/53 o pow. 400 m2.

2. Opis nieruchomości.

Część działki 563/53 o pow. 400 m2 położona jest w Rytrze, jest niezabudowana, ma nieregularny kształt, nie posiada dostępu do drogi publicznej.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rytro, nieruchomość położona jest w terenach o następującym przeznaczeniu:

1) 2.WS - tereny wód śródlądowych płynących (potoki z obudową biologiczną); 3.ZU - tereny zieleni; 2.RZ, 3.RZ - tereny trwałych użytków zielonych; 2.RP - tereny rolne; 1.LS - tereny lasów; 3.LS - tereny do zalesień; 15.MN, 16.MN, 16a.MN, 17.MN, 18.MN, 52.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 10.ML - tereny budownictwa rekreacyjnego, indywidualnego; 1.KDl - tereny dróg powiatowych klasy lokalnej; 15.KDd, 25.KDd - tereny dróg gminnych klasy dojazdowej; 16.KDw, 17.KDw, 19.KDw - tereny dróg wewnętrznych; 1.KX - główne ciągi piesze; 2.KX - główne ciągi pieszo-jezdne; 6.KS - tereny parkingów; 1.UT - tereny usług sportowo-turystycznych bez obiektów kubaturowych;  otulina Popradzkiego Parku Krajobrazowego

2)Teren przeznaczony jest na prowadzenie małej pasieki.

4. Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy – 50,00 zł rocznie (VAT zw.). Termin wnoszenia opłat – rok 2022 w terminie do 15 września 2022 r., za: 2023, 2024, 2025, 2026, płatne z góry do 30 września każdego roku, za rok 2027 do 30 czerwca 2027 r. Wysokość opłaty ustala się zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/VI/2021 Wójta Gminy Rytro z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunty stanowiące własność Gminy Rytro. Stawka czynszu będzie waloryzowana co roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wskazywał na inflację (waloryzacja czynszu nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku będzie mniejszy niż 100 w odniesieniu do roku poprzedniego).

5. Termin zagospodarowania

Część nieruchomości zostanie wydzierżawiona z dniem zawarcia umowy, na okres 5 lat.

6. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:

Część nieruchomości wydzierżawiana jest na prowadzenie małej pasieki.

 

II.

dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów.

1) Gmina Rytro jest właścicielem nieruchomości położonej w Rytrze stanowiącej działkę ewidencyjną nr 611/70 o powierzchni 0,02 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00013684/0.

2) Gmina Rytro przeznacza do dzierżawy działkę  nr 611/70 o pow. 200 m2.

2. Opis nieruchomości.

Działka 611/70 o pow. 200 m2 położona jest w Rytrze, przy drodze krajowej nr 87, ma kształt prostokąta, posiada dostęp do drogi publicznej.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rytro, nieruchomość położona jest w terenach o następującym przeznaczeniu:

1) 80a.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 24.KDw - tereny dróg wewnętrznych; 2.KX - główne ciągi pieszo-jezdne; KDg - tereny drogi głównej w ciągi grogi krajowej; przewidywana strefa ograniczonego użytkowania od dróg krajowych min. 40m; otulina Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

2) Teren przeznaczony jest na cele ogrodu przydomowego i zieleńca.

4. Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy – 60,00 zł rocznie (VAT zw.). Termin wnoszenia opłat – rok 2022 w terminie do 15 września 2022 r., za: 2023, 2024, 2025, 2026, płatne z góry do 30 września każdego roku, za rok 2027 do 31 maja 2027 r.  Wysokość opłaty ustala się zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/VI/2021 Wójta Gminy Rytro z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunty stanowiące własność Gminy Rytro. Stawka czynszu będzie waloryzowana co roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wskazywał na inflację (waloryzacja czynszu nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku będzie mniejszy niż 100 w odniesieniu do roku poprzedniego).

5. Termin zagospodarowania

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona z dniem zawarcia umowy, na okres 5 lat.

6. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:

Nieruchomość wydzierżawiana jest na cele ogrodu przydomowego i zieleńca.

 

III.

dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów.

1) Gmina Rytro jest właścicielem nieruchomości położonej w Rytrze stanowiącej działkę ewidencyjną nr 611/60 o powierzchni 0,01 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00013684/0.

2) Gmina Rytro przeznacza do dzierżawy działkę  nr 611/60 o pow. 100 m2.

2. Opis nieruchomości.

Działka 611/60 o pow. 100 m2 położona jest w Rytrze, przy drodze krajowej nr 87, ma kształt prostokąta, posiada dostęp do drogi publicznej.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rytro, nieruchomość położona jest w terenach o następującym przeznaczeniu:

1) 80b.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2.KX - główne ciągi pieszo-jezdne; KDg - tereny drogi głównej w ciągi grogi krajowej; przewidywana strefa ograniczonego użytkowania od dróg krajowych min. 40m; otulina Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

2) Teren przeznaczony jest na cele ogrodu przydomowego i zieleńca.

4. Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy – 40,00 zł rocznie (VAT zw.). Termin wnoszenia opłat – rok 2022 w terminie do 15 września 2022 r., za: 2023, 2024, 2025, 2026, płatne z góry do 30 września każdego roku, za rok 2027 do 31 maja 2027 r.  Wysokość opłaty ustala się zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/VI/2021 Wójta Gminy Rytro z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunty stanowiące własność Gminy Rytro. Stawka czynszu będzie waloryzowana co roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wskazywał na inflację (waloryzacja czynszu nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku będzie mniejszy niż 100 w odniesieniu do roku poprzedniego).

5. Termin zagospodarowania

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona z dniem zawarcia umowy, na okres 5 lat.

6. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:

Nieruchomość wydzierżawiana jest na cele ogrodu przydomowego i zieleńca.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Rytro

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /Jan Kotarba/