Przejdź do stopki

Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamb) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamb) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Treść

Niniejszym informujmy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.,  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519ze zm.), od 1 stycznia 2023 r. gminy mają obowiązek kontroli zbiorników bezodpływowych oraz prowadzenia aktualnej i pełnej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz  przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie załączonego druku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do w/w ewidencji i dostarczenie go do tut. Urzędu Gminy. Wypełnione i zeskanowane zgłoszenie można również przesłać drogą mailową na adres smiecirytro@gmail.com Druk zgłoszenia dostępny jest również w Urzędzie Gminy w Rytrze, 33-343 Rytro 265, pok. nr 8, jak również na stronie internetowej www.rytro.pl

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamb) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Pliki