Gospodarka Odpadami w Gminie Ryto

Piątek, 5 kwietnia 2019 Podajemy informacje wynikające z art. 3, ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2018 poz. 1454).

Wspólny System Segregacji Odpadów

Wtorek, 12 września 2017 Od 1 lipca 2017r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019

Środa, 13 stycznia 2016 Do pobrania: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI_PDF_KLIKNIJ TUTAJ   Informujemy,  nie jest obowiązkowe składanie nowych deklaracji na rok 2019. Nową deklarację składamy w następujących przypadkach: W przypadku zamieszkania na da

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytro

Środa, 10 kwietnia 2019 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Czym grozi spalanie śmieci w domu

Piątek, 5 kwietnia 2019 Spalanie śmieci w piecu domowym wywołuje groźne choroby, może być przyczyną pożaru, naraża na wysoki grzywny.

Decyzja Środowiskaowa - Rogasiowy Szlak

Wtorek, 21 lutego 2017 „Modernizacja ścieżki pieszej wraz z przystankami, w celu utworzenia ścieżki turystyczno-rekreacyjno-edukacyjnej pn. ROGASIOWY SZLAK”

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu gminy rytro w 2019 roku

Czwartek, 9 marca 2017 Masz pytania, wątpliwości, potrzebujesz informacji napisz do nas smiecirytro@gmail.com lub zadzwoń (18) 4469040

Od odpadu do produktu

Piątek, 5 kwietnia 2019 Recykling tworzyw sztucznych

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Piątek, 24 maja 2019 Zawiadamiam - zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096), informuję o wszczęciu w dniu 21 listopada 2018 roku na wniosek: POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA s.p z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa działającej przez pełnomocnika Pawła Firleja, Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie adres do korespondencji: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA s. p. z o.o. Oddział Zakładu Gazowniczego w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacjami technologicznymi oraz podłączeniem projektowanej stacji z siecią gazową w miejscowości Rytro” zlokalizowanego na działkach Nr 499/2 i 515 obręb Rytro.

Obwieszczenie

Czwartek, 14 marca 2019 Wójt Gminy Rytro, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081.) zawiadamia, że w dniu 26 października 2018 r. wpłynął wniosek od Nadleśnictwa Piwniczna, ul. Zagrody 32, 330350 PIWNICZNA-ZDRÓJ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczeń brzegu w bezpośredniej styczności z drogami leśnymi w zlewni potoku Roztoczanka na terenie leśnictwa Roztoka Wielka i Roztoka Mała ”

Obwieszczenie

Piątek, 29 marca 2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA s.p z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa działającej przez pełnomocnika Pawła Firleja, Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rytro 2018/2019 - Informacje

Poniedziałek, 7 stycznia 2019 Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach. Zestawienie wykonawców zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Rytro w sezonie zimowym 2018/2019. Wykaz pakietów dróg do zimowego utrzymania w sezonie 2018/2019.