Przejdź do stopki

Czy prawidłowo segregujesz odpady?

Czy prawidłowo segregujesz odpady?

Treść

W związku z tym, że nowe przepisy dotyczące obowiązkowej segregacji nie zawsze są przestrzegane przez mieszkańców, od lipca rozpoczynamy kontrole w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Rytro.

Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obecnie obowiązkowa!

Dla sprawdzenia poprawności funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prawidłowej segregacji odpadów a także zasadności udzielanych ulg za posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów, informujemy, iż upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Rytrze będą kontrolować nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe.

Zakres przedmiotowy kontroli będzie obejmował przestrzeganie przez właścicieli nieruchomości zasad utrzymania czystości i porządku, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności:

  • prowadzenie właściwej segregacji odpadów,
  • posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów (w przypadku właścicieli, którzy zadeklarowali taki sposób zbierania odpadów BIO),

W przedmiotowym zakresie pracownicy urzędu sprawdzą, czy w pojemnikach i workach znajdują się właściwe frakcje odpadów.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w niewłaściwy sposób, zostanie wykonana dokumentacja zdjęciowa i wszczęte postępowanie administracyjne w celu naliczenia opłaty podwyższonej za niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

W przypadku właścicieli, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów, weryfikacji poddane zostanie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek.

Przypominamy również o obowiązku naklejania kodów kreskowych na każdy przekazywany worek/kubeł zawierający odpady komunalne, tj. zmieszane,  segregowane i BIO.

Worki/kubły bez naklejonych kodów nie będą odbierane !!!

Dla przypomnienia prawidłowej segregacji - poradnik selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.