Przejdź do stopki

Nowy produkt turystyczny-odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11-kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Star'a L'ubown, Chmel'nica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro realizowane w ramach Programu Wspólpracy Trnasgranicznej Interreg V-A Pol

Nowy produkt turystyczny-odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11-kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Star'a L'ubown, Chmel'nica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro realizowane w ramach Programu Wspólpracy Trnasgranicznej Interreg V-A Pol

Treść

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg Polska -Słowacja

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pograniczna

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Planowany termin rozpoczęcia projektu:01.09.2019r.

Planowany termin zakończenia projektu:31.08.2021r.

Całkowity koszt Projektu to 1429125,83 euro, dofinansowanie  EFRR 1214756,87 euro.

Partnerem Wiodącym jest: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój,

Partnerami Projektu są: Gmina Rytro, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna; Lubowiańskie Stowarzyszenie Regionalne

Projekt jest kontynuacją budowy trasy EuroVelo11 w rej. Doliny Popradu.

 

W ramach projektu planuje się budowę i oznakowanie 9 odcinków trasy rowerowej EuroVelo 11 na terenie Gminy Rytro, o łącznej długości 5 315,47 metra.