Przejdź do stopki

IZP.271.3.2018 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rytro

Umieszczony: 30.11.2018, Zakończony: 11.12.2018, Status przetargu: nowy,

Początek formularzaOgłoszenie nr 656053-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

Gmina Rytro: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rytro


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rytro, krajowy numer identyfikacyjny 491892676, ul. Rytro  265 , 33-343   Rytro, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 446 90 40, e-mail gmina@rytro.pl, faks 18 446 90 40.
Adres strony internetowej (URL): www.rytro.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.rytro.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.rytro.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Gminy Rytro, 33-343 Rytro 265


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rytro
Numer referencyjny: IZP.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Rytro. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rytro. A. Ogólna charakterystyka Gminy Rytro w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów. 1. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Rytro wynosi 3.810 osób (stan na dzień 27.11.2018r.). 2. Liczba osób deklarujących udział w systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Rytro wynosi 3.225 osób (stan na dzień 27.11.2018r.). 3. Brak zabudowy wielolokalowej. 4. Na terenie Gminy Rytro znajduje się około 520 posesji zlokalizowanych przy głównych ciągach komunikacyjnych oraz około 453 posesje zlokalizowane w terenach górskich, do których jest utrudniony dojazd sprzętem specjalistycznym. 5. W Gminie Rytro w minionych latach zebrano następujące ilości odpadów komunalnych: Rok 2015: papier i tektura – 1,5 Mg szkło – 56,1 Mg tworzywa sztuczne – 62,1 Mg aluminium – 0,3 Mg zmieszane odpady opakowaniowe – 2,3 Mg leki – 0,1 Mg wielkogabarytowe – 7,1 Mg zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 8,5 Mg biodegradowalne – 14,2 Mg niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 404,6 Mg zużyte opony – 1,2 Mg Rok 2016 segregowane odpady komunalne – 1652,03 m3 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1359,69 m3. Rok 2017 segregowane odpady komunalne – 1780,66m3 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1210,77m3. Rok 2018 (okres od 01.01.2018r. do 31.10.2018r.): segregowane odpady komunalne – 1738,33m3 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1182,57m3. B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Wymogi dotyczące przekazywania odpadów: a) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 992, ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1627), uchwały Nr XXXIV/510/17 z dnia 27 marca 2017 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie „Wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022.” wraz ze zmianami, aktualnej uchwały Rady Gminy Rytro w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytro, aktualnej uchwały Rady Gminy Rytro w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. b) W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne. c) Wykonawca zobowiązany jest do zebrania odpadów leżących obok pojemników, jeśli będzie to wynikiem jego działania. d) Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu 1 stycznia 2018 r. do wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZO) na terenie Gminy Rytro, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. PSZO musi być wyposażony w kontenery do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. W PSZO Zamawiający będzie przyjmował następujące rodzaje odpadów komunalnych: - tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe (kod 200139, 150102, 200140, 150104, 150105), - papier i tektura (kod 200101, 150101), - szkło (kod 200102, 150107), - przeterminowane leki (kod 200132), - chemikalia (kod 1605), - zużyte baterie i akumulatory (200133, 200134), - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 200136), - meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 200307), - zużyte opony (kod 160103), - tekstylia i odzież (kod 200110, 200111), - bioodpady w tym odpady zielone (kod 200108, 200201), - odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót (kod 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170201, 170380). Odbiór odpadów wskazanych w niniejszym punkcie następował będzie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia – mailem lub faksem - przez Zamawiającego. e) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów. Usługi dodatkowe to odbiór na wniosek właściciela z terenu nieruchomości dodatkowych ilości odpadów segregowanych, np. odpadów budowlanych i rozbiórkowych i innych nieujętych w przedmiocie zamówienia. Za wywóz tych odpadów zapłaci właściciel nieruchomości, z której odbierane będą odpady. Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych. f) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić w wyznaczonych przez Zamawiającego aptekach i budynkach użyteczności publicznej: - 2 pojemniki do selektywnego zbierania leków, - 3 pojemniki do selektywnego zbierania baterii. Pojemniki o pojemności minimum 50 l powinny posiadać zamknięcie uniemożliwiające otwarcie przez nieuprawnione osoby. Wykonane z trwałego materiału, z umieszczonym napisem informującym o rodzaju odpadu. g) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. h) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku naocznego stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów (np. gdy w worku przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się odpady innej frakcji itp.), Wykonawca przyjmuje te odpady jako zmieszane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego (lub drogą elektroniczną) poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację – nagranie wykonane kamerą lub dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. i) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze. j) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji. k) Zamawiający zastrzega, że podczas zbiórek odpadów segregowanych i zmieszanych w pierwszym półroczu Wykonawca odbierze również te odpady, które będę zgromadzone w workach z logo Wykonawcy odbierającego odpady od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w ramach zawartej umowy. 2. Instalacja do jakiej mogą trafić odpady: Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rytro Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla regionu sądecko – gorlickiego co oznacza, że zebrane na terenie Gminy Rytro odpady komunalne mogą trafić do jednego ze wskazanych w Planie RIPOK-ów. W przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm). 3. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych: 3.1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ( kod 200301) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą do pojemników znajdujących się na posesjach oraz do czarnych worków (dotyczy nieruchomości zlokalizowanych przy głównych ciągach komunikacyjnych) lub tylko do czarnych worków (dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w terenach górskich, do których jest utrudniony dojazd sprzętem specjalistycznym). Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości każdą wystawioną przez nich ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – jeden raz w miesiącu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy harmonogram wywozu odpadów zmieszanych. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) gromadzonych wyłącznie w tych pojemnikach i workach, które posiadają stosowny kod kreskowy umożliwiający: identyfikację posesji do której pojemnik i worek jest przypisany oraz rodzaj odpadów. Wykonawca zobowiązany jest podczas odbioru odpadów do ewidencjonowania - za pomocą odpowiednich czytników otrzymanych od Zamawiającego – ilości opróżnionych pojemników oraz ilości i rodzajów odebranych worków. 3.2 Selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie do worków, o jakich mowa w pkt. C.1. opisu przedmiotu zamówienia. Worki do zbiórki odpadów muszą posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w worku. Częstotliwość odbierania przez Wykonawcę tych odpadów: - worki koloru brązowego – bioodpady, w tym odpady zielone (kod 200108, 200201) – jeden raz w miesiącu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, - worki koloru niebieskiego – papier i tektura (kod 200101, 150101) – jeden raz w miesiącu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, - worki koloru zielonego – szkło (kod 200102, 150107) – jeden raz w miesiącu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, - worki koloru żółtego – tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe (kod 200139, 150102, 200140, 150104, 150105) – jeden raz w miesiącu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów segregowanych gromadzonych wyłącznie w tych workach, które posiadają stosowny kod kreskowy umożliwiający identyfikację posesji z której worek pochodzi oraz rodzaj odpadów. Wykonawca zobowiązany jest podczas odbioru odpadów do ewidencjonowania - za pomocą odpowiednich czytników otrzymanych od Zamawiającego – ilości i rodzajów odebranych worków. 3.3 Częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów od właścicieli nieruchomości. - przeterminowane leki (kod 200132) – w punkcie selektywnego zbierania odpadów z zastrzeżeniem zapisów pkt. B.1.lit.d opisu przedmiotu zamówienia oraz w wyznaczonych aptekach - w godzinach ich pracy. Do zadań Wykonawcy będzie należało odebranie tych odpadów z aptek. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników. - baterie i akumulatory (kod 200133, 200134) - w punkcie selektywnego zbierania odpadów z zastrzeżeniem zapisów pkt. B.1.lit.d opisu przedmiotu zamówienia oraz we wskazanych punktach użyteczności publicznej, gdzie znajdować się będą pojemniki do zbierania tych odpadów - w godzinach ich pracy. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników. - zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznych (kod 200136) – w punkcie selektywnego zbierania odpadów z zastrzeżeniem zapisów pkt. B.1.lit.d opisu przedmiotu zamówienia – w godzinach jego pracy oraz ewentualnie jeden raz do roku z terenów nieruchomości (w ustalonym przez Zamawiającego terminie). - meble i odpady wielkogabarytowe (kod 200307)- w punkcie selektywnego zbierania odpadów z zastrzeżeniem zapisów pkt. B.1.lit.d opisu przedmiotu zamówienia - w godzinach jego pracy oraz ewentualnie jeden raz do roku z terenów nieruchomości (w ustalonym przez Zamawiającego terminie). - odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonywania robót (kod 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170201,170380) - w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy z zastrzeżeniem zapisów pkt. B.1.lit.d opisu przedmiotu zamówienia. - chemikalia (kod 1605) - w punkcie selektywnego zbierania odpadów z zastrzeżeniem zapisów pkt. B.1.lit.d opisu przedmiotu zamówienia – w godzinach jego pracy, - zużyte opony (kod 160103) - w punkcie selektywnego zbierania odpadów z zastrzeżeniem zapisów pkt. B.1.lit.d opisu przedmiotu zamówienia – w godzinach jego pracy, - tekstylia i odzież (kod 200110, 200111) – w punkcie selektywnego zbierania odpadów z zastrzeżeniem zapisów pkt. B.1.lit.d opisu przedmiotu zamówienia – w godzinach jego pracy. 4. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009r., Nr 104 poz. 868). 5. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: a) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań półrocznych, o jakich mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zmianami). Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627), a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. b) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. c) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu informacji, o jakich mowa w pkt. B.1. lit. h opisu przedmiotu zamówienia. d) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1973). C. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów. 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów: a) Wielkości pojemników i worków. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych będą stosowane pojemniki o pojemności 120 l oraz worki czarne o pojemności 120 l (w przypadku nieruchomości zlokalizowanych przy głównych ciągach komunikacyjnych). W przypadku nieruchomości zlokalizowanych w terenach górskich, do których jest utrudniony dojazd sprzętem specjalistycznym, do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stosowane będą tylko worki czarne. Do zbierania odpadów innych niż zmieszane będą stosowane worki o pojemności 120 l (kolor brązowy, niebieski i żółty) i 90 l (kolor zielony). b) Oznaczenie worków: Worki do zbierania stałych odpadów komunalnych powinny być oznaczone zgodnie z poniższym: ü worek koloru żółtego do zbierania tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych z napisem: „METALE TWORZYWA SZTUCZNE”, ü worek koloru niebieskiego do zbierania papieru i tektury z napisem: „PAPIER”, ü worek koloru zielonego do zbierania szkła z napisem: „SZKŁO”, ü worek koloru brązowego do zbierania bioodpadów, odpadów zielonych z napisem: „BIO”, ü worek czarny przeznaczony na odpady niesegregowane z napisem „ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE”. 2. Sprzęt techniczny: Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przy wykorzystaniu minimum sprzętu, o jakim mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013r., poz. 122). W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby urządzenia te utrzymane były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie w/w czynności. Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej. D. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, stosownie do treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 3) Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Zgodnie z art. 36ba ust. 1, jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 5) Zgodnie z art. 36ba ust. 2 jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 7) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu umowę z Podwykonawcą, określającą zakres dostaw podwykonawcy, w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne. 8) Zamawiający zgłasza odpowiednio pisemne zastrzeżenia lub pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jej zmian, a także ich projektu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zmawiającemu umowy o podwykonawstwo, jej zmiany lub ich projektu, jeżeli: a) nie określono zakresu dostaw powierzonych podwykonawcy, b) kwota wynagrodzenia za realizację części świadczenia objętego umowa o podwykonawstwo jest wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, c) termin wykonania dostaw objętych umową o podwykonawstwo jest niezgodny z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, d) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, jest niezgodny z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady z tytułu gwarancji lub rękojmi jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego, f) brak w umowie o podwykonawstwo zastrzeżenia, że Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia, g) Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne. E. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. F. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. G. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. H. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90000000-7

90533000-2

90514000-3

90511000-2

90511200-4

90511300-5

90512000-9

90513000-6

90513100-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca: a) będzie posiadał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Rytro w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), b) będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów obejmujący Gminę Rytro (zezwolenie musi obejmować kody odpadów stanowiące przedmiot zamówienia), wydane przez właściwego Starostę stosownie do zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 ze zm.), w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, c) będzie posiadał umowę lub umowy zawarte z podmiotem lub z podmiotami prowadzącymi instalacje regionalne lub zastępcze przetwarzające zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz odpadów zielonych wskazanych dla Regionu Sądecko - Gorlickiego Uchwałą nr XXXIV/510/17 z dnia 27 marca 2017 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie „Wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022.”
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a. Będzie dysponował bazą magazynowo-transportową usytuowaną w Gminie Rytro lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, dla której warunki zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). b. Będzie dysponował sprzętem spełniającym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). c. wykaże co najmniej jedną usługę wykonaną, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającą na odbiorze selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż 300.000,00 PLN brutto. W przypadku wykonania usług, których wartość wyrażona jest w innej walucie niż PLN, walutę tę należy przeliczyć na PLN według kursu NBP na dzień ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu. Kurs walut należy ustalać według tabeli kursów średnich walut obcych opublikowanego na stronie www.nbp.pl. Należy podać wartości usług, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 (Załącznik nr 7 lub nr 8 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Załącznik nr 9 do SIWZ), c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 10 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 6.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, określonego w rozdziale V pkt. 1.3., ppkt. 1) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Rytro, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów obejmujący Gminę Rytro (zezwolenia musi obejmować kody odpadów stanowiące przedmiot zamówienia), wydane przez właściwego Starostę stosownie do zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. c) umowę lub umowy zawarte z podmiotem lub z podmiotami prowadzącymi instalacje regionalne lub zastępcze przetwarzające zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz odpadów zielonych wskazanych dla Regionu Sądecko - Gorlickiego uchwałą Nr XXXIV/510/17 z dnia 27 marca 2017 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie „Wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022.” 6.2. Zamawiający nie żąda dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w rozdziale V pkt. 1.3., ppkt. 2) SIWZ. 6.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale V pkt. 1.3., ppkt. 3) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykaz co najmniej jednej wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, głównej usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie – Załącznik Nr 11 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie żąda dokumentów w celu potwierdzenia że oferowane usługi spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena ofertowa

60,00

termin płatności wynagrodzenia wykonawcy

20,00

termin realizacji reklamacji

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1. W zakresie zmiany częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i ilości frakcji odbieranych odpadów w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytro. 2. W zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia. Warunkiem dokonania ww. zmiany jest wystąpienie co najmniej jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku VAT przez przepisy odrębne, stawka netto nie ulega zmianie - podatek VAT ulegnie zmianie o wysokość równą jego zmianie w przepisach odrębnych; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - kwota, o jaką zostanie zmienione wynagrodzenie będzie równa kwocie, jaka wynika ze zmiany tych przepisów; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia o której mowa w ust. 2, obowiązywać będzie niewcześniej niż od dnia wejścia w życie tych zmian. 4. W przypadku zmian określonych ust. 2 pkt. 2-3 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca musi wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 5. W przypadku zmiany, o której mowa ust. 2 pkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie objęte niniejszą umową, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 6. 6. Nie stanowi zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, zmiana tegoż wynagrodzenia wprowadzona rozporządzeniem z dnia 9 września 2016r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017r. (Dz. U. z 2016r., poz.1456). 7. W przypadku zmiany, o której mowa ust. 2 pkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego wszelkiej dokumentacji kadrowo - płacowej, które mają wpływ na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmian, o których mowa ust. 2 pkt. 2 – 3 pod rygorem odmowy zmiany wysokości wynagrodzenia. 9. Zmiana wartości umowy może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. 10. Wykonawca złoży wniosek, o którym mowa w ust. 9 co najmniej z 30-sto dniowym wyprzedzeniem wobec postulowanej daty obowiązywania nowej wysokości wynagrodzenia. 11. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, będą dla swej ważności wymagały formy aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

WÓJT GMINY RYTRO

        Jan Kotarba

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza