Narkomania

Uchwała Nr XXXVIII/239/2018

Rady Gminy Rytro z dnia 2 luty 2018 r.

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz zapotrzebowania na środki finansowe, na realizację Programu na rok 2018 w Gminie Rytro

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami)  oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t. j. Dz. U. z  2017r. poz. 783 ze zmianami)

- Rada Gminy w Rytrze uchwala  co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 w brzmieniu stanowiącym jako załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.

 

 

 

Załącznik

                                                                                     do Uchwały Nr XXXVIII/239/2018

                                                               z dnia 2.02.2018r.

 

                         

                                                                       „Narkotyki to nie tylko uzależnienie, choroby psychiczne          

                                                                        i inne problemy zdrowotne, ale to często trudne do

                                                                        przewidzenia zdarzenia, które komplikują życie Tobie i

                                                                       Twoim najbliższym”.

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

w GMINIE RYTRO NA 2018 ROK

 

ROZDZIAŁ I

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytro na 2018 rok, zwany

dalej „Programem” został opracowany w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Przeciwdziałaniu Narkomanii (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 783, ze zmianami) w związku z ds. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (t. j. Dz. U. z  2017r., poz.1785 ze zmianami).

Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i

uwzględnia zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która umożliwia realizację zarówno działań profilaktycznych,  jak i zaradczych na szczeblu gminnym. Ustawodawca wskazał zarówno zadania, jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – zwanego dalej „Programem”, jak i środki na realizację tych zadań.

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących :

 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

  uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz

szkoleniowej  w zakresie rozwiązywania problemów narkomani i, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo

wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących  rozwiązywaniu problemów narkomanii,

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 

Opis problemu

 

Narkomania nie jest tylko tragedią dla ludzi uzależnionych i ich rodzin, ale również problemem społecznym. Stąd też podejmowane są wysiłki zmierzające do zwalczania i zapobiegania narkomanii. Źródłem danych na temat rozpowszechniania konsumpcji narkotyków są przede wszystkim badania ankietowe prowadzone przez OBOP(Ośrodek Badania Opinii Publicznej)i ESPAD (Europejskie Szkolne Badania Ankietowe) oraz dane statystyczne z instytucji leczących osoby uzależnione od

narkotyków. Narkomania jest chorobą, która wymaga od osób uzależnionych udziału w ambulatoryjnych programach leczenia bądź w stacjonarnych ośrodkach rehabilitacyjnych. W niektórych przypadkach wymagane jest odtrucie organizmu, by móc rozpocząć leczenia. Ponieważ efektywność leczenia osób uzależnionych

od narkotyków jest mała na całym świecie, a więc także i w Polsce, a ryzyko wystąpienia różnego rodzaju poważnych szkód zdrowotnych znacząco wzrasta, zasadnym jest prowadzenie i finansowanie programów redukcji szkód oraz programów rehabilitacyjnych. Jednakże najważniejszym elementem procesu przeciwdziałania narkomanii jest profilaktyka prowadzona w środowisku lokalnym.

 

Cele programu

 

1. Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez

    ograniczenie dostępu do substancji narkotycznych, a przede wszystkim przez

    pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.

2. Dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom ( m. in. nauczycielom,

    pedagogom szkolnym, rodzicom) zainteresowanych tematem zagrożeń

    związanych z narkomanią, informowanie o dostępnych formach pomocy.

3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych

    z używaniem środków psychoaktywnych.

4. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych

    dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem

    lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 

Odbiorcy:

· rodzice,

· dzieci i młodzież z grupy ryzyka,

· dorośli z grupy ryzyka,

· osoby zajmujące się działalnością w obszarze profilaktyki,

· ewentualni liderzy młodzieżowi.

 

ROZDZIAŁ II

Zadania i działania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

ZADANIE 1

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

1. Dofinansowanie spotkań, prelekcji, warsztatów dotyczących profilaktyki i

    rozwiązywania problemów związanych z narkomanią wśród dzieci i młodzieży w

    Publicznych Zespołach Szkolno-Gimnazjalnych z terenu Gminy Rytro.

2. Dofinansowanie spektakli dla dzieci i młodzieży o tematyce związanej z tematyką

    przeciwdziałania narkomanii.

3. Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu tematyki

    Narkotykowej, substancji psychoaktywnych dla kadry pedagogicznej z terenu

    Gminy Rytro;

    - narkotyki, substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody

      wczesnej Interwencji.

4. Upowszechnianie materiałów (książki, ulotki, filmy, plakaty) związanych z tematyką

    antynarkotykową.

5. Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez imprezy

    o charakterze rozrywkowym ( festyny, wycieczki krajoznawcze), sportowym itp. Dla

    dzieci i młodzieży, których celem jest propagowanie zdrowego trybu życia wolnego

    od narkotyków i innych używek.

6. Organizowanie debat o narkomanii, agresji i przemocy z udziałem przedstawicieli

    gminy, nauczycieli, rodziców. Przykładowy termin szkolenia - jak rozmawiać z

    własnym dzieckiem).

7. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach z terenu Gminy Rytro

   stanowiących integralny element programu profilaktycznego.

 

ZADANIE 2

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.

 

1. Działania wspierające dla osób uzależnionych od narkotyków (zwrot kosztów

    przejazdu do ośrodków leczenia uzależnień, punktów konsultacyjnych).

2. Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki

    i rozwiązywania problemów związanych z narkotykami dla nauczycieli, pedagogów

    szkolnych, pracowników pomocy społecznej, niezbędnych do prowadzenia pracy

    profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

 

ZADANIE 3

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 

1. Rozpowszechnianie wiedzy ( plakaty, ulotki, broszury) o możliwościach i  

    procedurze administracyjno-prawnej kierowania osób uzależnionych na leczenie.

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy

    psychologicznej  terapeutycznej dla członków rodzin, w których występuje problem

    uzależnienia od narkotyków poprzez nawiązanie współpracy z psychologiem,

    terapeutą.

 

ZADANIE 4

Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

 

1. Wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii,

    propagujących zdrowy styl życia.

2. Nawiązanie współpracy z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań

    profilaktycznych m.in. poprzez kontrolę miejsc narażonych na działalność

    dealerów narkotykowych głównie szkół.

 

ROZDZIAŁ III

Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rytro na rok 2018.  

 

Zadania wynikające z Programu realizowane będą ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Łączna kwota przeznaczona na realizację Programu w 2018 r. to 9.000,00 zł.

Wydatki na poszczególne zadania przewidziane w Programie przedstawiają się następująco:

 

 

Lp.                  

Zadanie

 

Planowane środki

1.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,

edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, m.inn. realizacja programu „Spójrz inaczej” połączona z zajęciami sportowymi w sekcji piłki siatkowej prowadzona przez UKS „Ryter”.

 

4.000,00 zł

 

2.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.

 

    500,00 zł

 

3.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej oraz integracja ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 

     500,00 zł

 

4.

Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń, organizacji

pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii i nie tylko w formie wsparcia finansowego na

Integracja pokoleniowa podczas gminnych spotkań ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”, takich jak;

-  Bieg Rogasia, Spotkania Osiedlowe „Rodzice Dzieciom”

   Turnieje rodzinne z elementami profilaktyki uniwersalnej

   itp.

 

   4.000,00 zł

 

RAZEM

 9.000,00 zł

 

ROZDZIAŁ III

Podmioty uczestniczące w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Policja

5. Podmioty nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne, prawne, które

    realizują zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Postanowienia końcowe

Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Programu i podejmuje niezbędne działania do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządzi  raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytro za rok 2017 i przedstawi go Wójtowi oraz Radzie Gminy do 31 marca 2018 roku.

Wyk. W. Zbozień