Przejdź do stopki

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Rytro o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Rytro o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść

      Rytro, 9 marca 2023 r.

Znak: GKŚ.6220.4.2022

  

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYTRO O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185 i 1855), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Rytro zawiadamia , że:

z dniem 9 marca 2023 r. została wydana decyzja znak: GKŚ.6220.4.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa, rozbudowa, budowa oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Rytro”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 168/2, 169/4 i 170/2 w Rytrze.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Rytro, na stronie www.rytro.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń  w budynku w Urzędzie Gminy Rytro, 33-343 Rytro 265, a także w miejscu zwyczajowo przyjętym w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w nowym Sączu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Rytro, 33-343 Rytro 265 w pokoju nr 8                           w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godzinach od 830 – 1630 od wtorku do piątku od 730 do 1530 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

                                                                                                     

                                                                                             Wójt Gminy Rytro

                                                                                                    /Jan Kotarba/