Przejdź do stopki

Statut

    wyświetleń: 255

Treść

 

Uchwała Nr XX / 146 /2012

 

Rady Gminy Rytro

 

z dnia 21 września  2012 roku

 

 

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Rytrze.

 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6,  art.18 ust.1,pkt 9 lit.h , pkt 15,  art.40 ust.2,pkt 2

i  art.42  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i   art.110 ust.1 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.z 2009r. Nr 175,poz.1362 z późn.zm.) oraz art. 18, art.20 ust.2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych ( Dz.U.z 2009r. Nr 157,poz.1240 z późn. zm.)

 

 

 Rada Gminy Rytro uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze stanowiący załącznik

do  niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc  Uchwała Nr XIX/133/04 Rady Gminy Rytro z dnia 29.09.2004r. w sprawie  uchwalenia  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze  z późn.zm.

( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004r. Nr 450, poz.5102 ).

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytro.

 

§ 4

 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

i wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr  XX/146/2012 Rady   Gminy Rytro z dnia 

21.09. 2012r.

 

S T A T U T

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rytrze

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze, zwany dalej „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka 

     budżetowa Gminy Rytro utworzona do realizacji zadań Gminy Rytro w zakresie       

     pomocy społecznej.

     2.Bieżący nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Rytro.

     3.Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy o numerze Rytro  265.

     4.Działalność Ośrodka obejmuje teren Gminy Rytro.

     5.Prowadząc działalność statutową i realizując zadania z zakresu administracji publicznej 

     Ośrodek używa pieczęci podłużnej z napisem w brzmieniu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

33 – 343 Rytro 265

  województwo małopolskie

NIP 734 273 02 02     Regon 492000830

Tel./fax 18 448 64 64

 

§ 2

 

1.Ośrodek funkcjonuje oraz wykonuje swoje zadania w oparciu o :

1/   ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z  2001r.

      Nr 142,poz.1591 z późn.zm.),

2/   uchwałę Nr 46/VII/95 Rady Gminy Rytro z dnia  26.06.1995r.w sprawie

      powołania Ośrodka Pomocy Społecznej,

3/   ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj.Dz.U. z 2009r.

      Nr 175,poz.1362 z późn..zm.) wraz z  przepisami wykonawczymi,

4/   niniejszy statut i regulamin organizacyjny,

5/   inne akty prawne obowiązujące jednostki budżetowe w tym z zakresu

       rachunkowości  i finansów publicznych  oraz określające zadania gmin

       w sprawach pomocy  społecznej ,

       2.Ośrodek ponadto realizuje zadania wynikające z :

    1/    ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych

           (Dz.U.Nr 71, poz.734 z późn.zm./ wraz z przepisami wykonawczymi,

    2/    ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

           (Dz.U.Nr 180,poz. 1493 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

    3/    ustawy  z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy   

          zastępczej   ( Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn.zm.),

     4/    W Ośrodku tworzy się  stanowisko pracy do realizacji świadczeń rodzinnych 

      wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

      (Dz.U. z 2006r.Nr 139,poz. 992 z późn. zm. ) oraz  realizacji ustawy  z dnia

      07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r.

      Nr 1,poz. 7  z późn. zm.)  wraz  z  przepisami wykonawczymi.

 

§ 3

 

1.Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji przez podejmowanie działań zmierzających do ich życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Ośrodek wspiera  osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i  umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1/ przyznawanie i wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej,

2/ pracę socjalną,

3/ prowadzenie i rozwój  niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4/ analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5/ realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6/ rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Rozdział II

Zakres działania Ośrodka

 

§ 4

 

1.Ośrodek  realizuje   zadania własne  gminy  o charakterze obowiązkowym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  określone w § 3  i   zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Małopolskiego.

2.Szczegółowe zasady udzielania przez Ośrodek świadczeń z pomocy społecznej określają przepisy , o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

3.W celu realizacji powierzonych  zadań  z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim oraz  osobami fizycznymi i prawnymi.

 

§ 5

 

 1. Do zadań własnych Gminy Rytro o charakterze obowiązkowym

realizowanych przez Ośrodek należą:

1/ opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2/ sporządzanie bilansu potrzeb gminy  i oceny w zakresie pomocy społecznej,

3/ udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych ,

5/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych

w wyniku zdarzenia losowego,

7/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia  zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8/ przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

9/ opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

10/ praca socjalna,

11/ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,   w tym specjalistycznych  w  miejscu zamieszkania, z wyłączeniem  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

12/ prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

13/ tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

14/ dożywianie dzieci,

15/ sprawienie pogrzebu , w tym osobom bezdomnym,

16/ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

17/ pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu

z zakładu karnego,

18/ sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej , z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

19/ utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,

20/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

21/ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 1. Do zadań własnych Gminy Rytro realizowanych przez Ośrodek należą:

1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2/ przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

3/ prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

4/ podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

5/ współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy.

 1. Realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania „ zgodnie

z ustawą z 29.12.2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr 267,poz.2259 z późn. zm.) są objęci wsparciem dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej , osoby i rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej , nie przekraczające  150 %  kryterium dochodowego na 1 osobę w rodzinie wg ustawy  o pomocy społecznej.

 

 

 

 

§ 6

 

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Rytro realizowane przez Ośrodek obejmują:

1/ organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w  miejscu zamieszkania dla osób  z zaburzeniami psychicznymi,

2/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

3/ prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób

z zaburzeniami psychicznymi,

4/ realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

5/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany w RP,

6/ wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

§ 7

 

Dodatkowymi zadaniami z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych  i  ustawy o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów   realizowanymi przez Ośrodek jest:

1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłku rodzinnego  i dodatków do zasiłku rodzinnego,

2/ przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,

3/ przyznawanie i wypłacanie świadczenia  opiekuńczego tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne,

4/ przyznawanie i wypłacanie świadczeń  z funduszu alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego,

5/ podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych .

 

§ 8

 

Zadaniem Ośrodka jest też  zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy

w rodzinie poprzez powołanie w gminie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych celem:

1/ realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

2/ przestrzegania zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

3/ przestrzeganie zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie i ochronę ofiar przemocy w rodzinie.

§ 9

 

Kolejnym zadaniem Ośrodka jest realizacja zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej przez wspieranie rodziny,  przeżywającej trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i działania mające zabezpieczyć system pieczy zastępczej: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz zatrudnienie asystenta rodziny , zapewniającego wsparcie rodzinie w pokonywaniu trudności w funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

 

 

 

§ 10

 

1.      Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia

alimentacyjne. W postępowaniu przed Sądem stosuje się odpowiednio przepisy   

  o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.

2.      Ośrodek może kierować wnioski  o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności  

i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

 

 

§ 11

 

Ośrodek może także prowadzić działalność  i  realizować zadania o charakterze społecznym, charytatywnym.

 

Rozdział III

Organizacja i tryb pracy Ośrodka.

 

§ 12

 

 1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje pracą Ośrodka, odpowiada za realizację zadań z zakresu działalności Ośrodka i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
 2. Wójt Gminy Rytro zatrudnia i zwalnia kierownika Ośrodka oraz wykonuje wobec niego inne czynności z zakresu prawa pracy.
 3. Powierzone zadania Kierownik Ośrodka  wykonuje przy pomocy pracowników Ośrodka.
 4. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą dla pracowników Ośrodka, w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 5. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują w szczególności przepisy o pracownikach samorządowych.

 

§ 13

 

 1. Kierownik Ośrodka działa w ramach udzielonego mu przez Wójta Gminy Rytro

upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych  w indywidualnych sprawach

      z zakresu działalności Ośrodka.

2.   Na wniosek kierownika Ośrodka upoważnienie o którym mowa w ust.1 może być także udzielone innej osobie.

    3.   Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z

realizacji zadań Ośrodka oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy społecznej.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Ośrodka.

 

§ 14

 

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach prawa dla jednostek budżetowych oraz posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy – plan dochodów i wydatków opracowany przez Kierownika Ośrodka  wspólnie z Głównym Księgowym Ośrodka  oraz dostosowany do Uchwały budżetowej Gminy Rytro.
 3. Koszty realizacji zadań powierzonych Ośrodkowi są finansowane z:

1/ dochodów własnych Gminy Rytro w przypadku zadań własnych Gminy Rytro,

2/  dotacji otrzymywanych z budżetu Państwa  w przypadku zadań zleconych Gminie Rytro.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

 

§ 15

 

Szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Ośrodka, nieuregulowaną 

w niniejszym Statucie, określa regulamin organizacyjny Ośrodka  zatwierdzony przez Wójta Gminy Rytro na wniosek Kierownika Ośrodka.

 

§ 16

 

Za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz za przestrzeganie dyscypliny budżetowej przez Ośrodek odpowiedzialność ponosi Kierownik Ośrodka.

 

§ 17

 

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu następują w takim trybie jak jego  uchwalenie .

 

§ 18

 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.