Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXXIX /248 /2018 RADY GMINY RYTRO z dnia 23 marca 2018 r.

Treść

UCHWAŁA NR XXXIX /248 /2018

RADY GMINY RYTRO

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Rytro na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesach wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) na wniosek Wójta Gminy Rytro uchwala się, co następuje:

 § 1.

Dla wyboru Rady Gminy Rytro dokonuje się podziału Gminy Rytro na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytro.

§ 4.

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Małopolskiemu  i Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu I.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXI/156/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 18 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rytro na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego, poz. 5491).

 § 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, oraz 
ogłoszeniu przez rozwieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Tomasz Kulig

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/248/.2018 Rady Gminy Rytro  z dnia 23 marca  2018 r.