Przejdź do stopki

Deklaracja dostępność cyfrowej

Deklaracja dostępność cyfrowej

Treść

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej www.rytro.pl


Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Rytro zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.rytro.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/ugrytro 

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Rytro

33-343 Rytro 265

Numery tel./fax:

tel. (0-18) 446-90-40

(0-18) 446-90-51

fax (0-18) 448-64-67

e-mail: gmina@rytro.pl

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-08

Strona internetowa www.rytro.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji publicznej,
  • część plików została opublikowana  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Urząd Gminy w Rytrze dokłada wszelkich starań aby na bieżąco usuwać bariery na stronie internetowej.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Tomasiak 
e-mail: jtomasiak@rytro.pl 
Telefon: (18) 448-64-52

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Rytro spełnia minimalne wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność w budynku:

Budynek Urzędu Gminy jest jednopoziomowy. Dla osób poruszających się na wózku dostępny jest podjazd zabezpieczony barierkami.

Dostępność parkingu:

Przy budynku znajduje się parking, gdzie jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się:

W związku z niemożliwością zapewnienia pełnej dostępności Urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny poprzez komunikację z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – możliwość obsługi interesanta przez pracownika w dogodny dla niego sposób.