Uzależnienia alkoholowe

  UCHWAŁA  NR XXXVIII/238/2018

Rady Gminy Rytro z dnia 2 luty 2018r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami)  oraz  art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. 2016r. poz.487)

 

- Rada Gminy w Rytrze  uchwala  co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 w brzmieniu stanowiącym jako załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 


                                                                                                                        Załącznik

                                                                                            do Uchwały Nr XXXVIII/238/2018

                                                                                                               z dnia 2 luty 2018r.

                                                                                        

„Kto rozumie problem, jest na drodze do jego rozwiązania”

                                                                                                                                                    / Arthur Bluhmeier /

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA ROK 2018

 

    PODSTAWY  PRAWNE OPRACOWANIA  GMINNEGO PROGRAMU

        PROFILAKTYKI    i  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Ustawy:

 1. z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 487),
 2. z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390),
 3. z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2016, poz. 2003).
 4. z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).
 5. z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 ze zmianami.)
 6. z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                      (Dz.U. z 2016r. poz.1817)

Programy krajowe:

 1. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 z dnia 4 sierpnia 2016 r.
 2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

Programy regionalne:

 1. Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 roku,

Inne:

 1. Rekomendacje PARPA do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktykii rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok.

 

WPROWADZENIE

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia, alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji.

Alkoholizm zaliczany jest do nałogów, polegających na spożywaniu alkoholu w nadmiernych ilościach. Oprócz faktu, że doprowadza on osobę uzależnioną do wyniszczenia tak zdrowotnego, jak i psychicznego, ma on również wymiar społeczny ze względu na skutki, jakie niesie ze sobą jego nadmierne spożywanie, doprowadza on do zjawiska nazywanego patologią społeczną, bo wprawdzie nałóg ten bezpośrednio dotyczy jednej osoby, ale pośrednio biorą w nim też udział osoby przebywające w otoczeniu pijącego.

Niewątpliwie alkoholizm jest chorobą całej rodziny a nie tylko jednego z członków. Objawy alkoholizmu jednego z członków rodziny są główną zasadą organizującą i nadającą kształt życiu rodzinnemu. Tak też w okresie początkowym rodzina, podobnie jak alkoholik, zaprzecza istnieniu problemu choroby alkoholowej. Nikt na tym etapie nie myśli o szukaniu jakiejkolwiek pomocy. Potem następują próby pozbycia się problemu, tzn. rodzina ogranicza kontakt z otoczeniem, chroni swój wizerunek zewnętrzny, mimo narastających nieporozumień, konfliktów i awantur. Kolejny etap uzależnienia od alkoholu to faza chaosu - wiąże się z utratą nadziei na rozwiązanie problemu. U dzieci coraz bardziej widoczne stają się problemy emocjonalne, a współmałżonek toleruje picie, chroni i kryje pijącego. Wynika z tego, że cała energia rodziny koncentruje się głownie na próbach wpłynięcia na zachowania alkoholika i na przeciwdziałaniu im. Tym samym zaniedbuje się inne ważne sfery życia rodzinnego, a prawidłowe wychowywanie dzieci na skutek postępującego uzależnienia od alkoholu, właściwie staje się niemożliwe. Uzależnienie od alkoholu staje się osią spraw rodzinnych. Alkoholizm stopniowo zaczyna dominować w obszarze myślenia, kształtowania postaw oraz działań krewnych osoby pijącej. Choroba alkoholowa w wymiarze interpersonalnym dotyka trwale najbliższych alkoholika i wyrządza im ogromne szkody. Osoby współuzależnione są najczęściej nieświadomymi pomocnikami w piciu i w największym stopniu przyczyniają się do decyzji o jego zaprzestaniu i zwróceniu się o pomoc, mającej na celu możliwe jak najszybsze rozpoznanie objawów alkoholizmu i rozpoczęciu specjalistycznego leczenia. Dzieci alkoholików są najbardziej bezbronne i poszkodowane. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym poza podatnością na uzależnienie od alkoholu przejawią w życiu dorosłym szereg charakterystycznych cech.

Realizując Gminny Program, należy bezwzględnie przestrzegać ustawowego wymogu, aby każde zadanie, które zostało wpisane do Gminnego Programu, dotyczyło profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tylko na takie zadania mogą zostać wydatkowane środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o czym mówi art. 11¹ „W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4¹ gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18”. W kontekście nowego brzmienia art. 4¹, planując działania w ramach Gminnego Programu, należy jednocześnie uwzględniać zadania wskazane do realizacji przez Narodowy Program Zdrowia.

Obowiązek podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 487)

Zgodnie z art.41. ust. 1 i 2 w/w ustawy, samorząd gminny jest zobowiązany do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. W szczególności zadania te obejmują:

 

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
  i osób zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnionych,
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
  i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
  rozwiązywania problemów alkoholowych,w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym
  prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania
  dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
  i socjoterapeutycznych.
 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
 6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok” określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu. Dostosowany jest do specyfiki problemów alkoholowych występujących w gminie Rytro i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy mają charakter długofalowy i stanowią kontynuację wcześniej podejmowanych Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co w dużym stopniu warunkuje ich skuteczność. Należy nadmienić, iż w/w program może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych uchwałami Rady Gminy w Rytrze.

W Programie zawarty jest szereg działań, zgodnych zarówno z kierunkami zawartymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak i z innymi dokumentami strategicznymi na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym.

Realizatorami  programu są:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Policja.

5. Podmioty nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne, prawne, zakładów opieki

    zdrowotnej, oraz służb mundurowych. które realizują zadania wynikające z Ustawy o

    Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Swoimi działaniami dążą do zmniejszenia szkód zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych z nadużywaniem alkoholu.

 

CELE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

1. Cele strategiczne programu:

 1. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które występują aktualnie,
 2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi,
 3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

 

2. Cele operacyjne programu:

 1. Ograniczenie spożycia napojów alkoholowych oraz innych substancji psychoaktywnych,
 2. Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i
  młodzieży,
 3. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

ZADANIA I DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROFILAKTYKĄ I

ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

    od alkoholu poprzez:

 

1. Dofinansowanie działań terapeutycznych prowadzonych w Małopolskim Ośrodku Profilaktyki i

    Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.

2. Finansowanie członkom komisji szkoleń i kursów specjalistycznych podnoszących kwalifikacje

    w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy.

3. Finansowanie badań biegłego sądowego oraz kosztów sądowych, jak również finansowanie

    kosztów, przejazdu dla osób uzależnionych i współuzależnionych do Ośrodków Terapii

    Uzależnień na terapię.

 

Harmonogram wydatków:

 

ZADANIE

KOSZT ZADANIA

WYKONANIE

Dofinansowanie działań terapeutycznych prowadzonych w Małopolskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.

   2 000,00 zł.

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Finansowanie członkom komisji szkoleń i kursów specjalistycznych podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy.   

   2 500,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Finansowanie kosztów badań biegłego sądowego oraz kosztów sądowych oraz finansowanie kosztów, przejazdu dla osób uzależnionych i współuzależnionych do Ośrodków Terapii Uzależnień na terapię.

   2500,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

RAZEM

   7 000,00 zł.

 

 

 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy

    psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

    poprzez:

 

 

 1. Pomoc dzieciom krzywdzonym poprzez wprowadzenie do grup wsparcia.
 2. Wdrażanie i finansowanie oddziaływań adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie m. inn. poprzez upowszechnianie informacjio dostępności oddziaływań wobec

      osób stosujących przemoc,

 1. Edukacja społeczna poprzez prowadzenie lokalnych kampanii, upowszechnianie ulotek i

      informatorów adresowanych do mieszkańców dotyczących oferty pomocy.

 1. Dofinansowanie szkoleń dla pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, członków GKRPA i innych grup zawodowych w zakresie rozpoznawania choroby alkoholowej, oraz przemocy domowej.
 2. Pomoc w organizacji, wsparcie działalności i dofinansowanie spotkań grup abstynenckich.

 

Harmonogram wydatków:

 

ZADANIA

 KOSZT ZADANIA

WYKONANIE

 

Zadania określone w punktach 1 do 3, tj. tworzenie, wdrażanie oraz edukacja społeczna  wobec przemocy i ich sprawców.

    2 500,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, członków GKRPA i innych grup zawodo-wych w zakresie rozpoznawania choroby alkoholowej, oraz przemocy domowej.

    2 500,00 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Pomoc w organizacji, wsparcie działalności i dofinansowanie spotkań grup abstynenckich.

 

     1 500,00zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

RAZEM

    6.500.00 zł

 

 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

       rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w

       szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:

 

    1. Wdrażanie profesjonalnych programów w szkołach, służących zdrowemu i

        trzeźwemu życiu, np. „Debata”, „Cukierki”, lub rekomendowanych przez PARPA.

    2. Dofinansowanie cyklu spotkań w okresie ferii i wakacji organizowanych w ramach

        Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”„Bezpieczne Wakacje” oraz

        Pikniku Rodzinnego w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na Rodzinę”Reaguj

        na Przemoc – Bezpieczna Szkoła.

    3. Zorganizowanie i dofinansowanie szkolnych i lokalnych imprez rozrywkowo-sportowych,

        rajdów dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkola w Rytrze mających na celu promocje

        zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów jako alternatywna forma spędzania wolnego

        czasu, działania  pod hasłem „Rodzina to najdroższy skarb” realizowanych w ramach

        kampanii „Postaw na Rodzinę”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

 1. Szkolenie kadry pedagogicznej pod katem realizacji programów profilaktycznych z dziećmi i

młodzieżą, skutków przemocy domowej i umiejętności jej rozpoznawania.

    5. Zorganizowanie i prowadzenie stałego systemu informacyjnego dot. działań podejmowanych

        na terenie gminy na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na

        tablicach ogłoszeń, w Ośrodku Zdrowia, Policji, Urzędzie Gminy.

    6. Finansowanie udziału dzieci i młodzieży w wojewódzkich i ogólnopolskich akcjach

        Profilaktycznych, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę” tj; zakup materiałów

        papierniczych rysunkowych do ich realizacji itp.

    7. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców mających

        na celu: wspieranie abstynencji dziecka.

     8.Zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących działalności i pracy komisji

        oraz materiałów edukacyjnych tj. książki, czasopisma, broszury, ulotki, kalendarze, itp.

     9.Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych

        oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności

        napojów  alkoholowych.

   10.Dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej prowadzonej w Szkole

        Podstawowej w Rytrze.

   11.Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na Hali Sportowej w Rytrze

        stanowiące elementy profilaktyki pierwszorzędowej obejmujące:                                   

       -zasady i normy postępowania zapisane w  regulaminie zajęć,

       -trening umiejętności życiowych, uczenie rozwiązywania konfliktów,

       -współpraca z rodzicami polegająca na angażowaniu ich do udziału we wspólnych zawodach z

        dziećmi, umożliwianie im podejmowania i realizowania własnych pomysłów.

   12.Podejmowanie działań edukacyjnych  w ramach kampanii informacyjno profilaktycznej –

        „Dostępność napojów alkoholowych dla nieletnich” skierowanych  do sprzedawców napojów

        alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie

        dostępności napojów alkoholowych nieletnim.

 

 Harmonogram wydatków:

 

ZADANIA

KOSZT ZADANIA

WYKONANIE

Wdrażanie w szkole podstawowej w Rytrze zewnętrznych form informacyjno-edukacyjnych (warsztaty, spektakle, programy).

 

  9 500,00 zł

Gminna Komisja Rozwiązyw.

Problemów Alkoholowych, Dyrekcja szkół

 

Dofinansowanie cyklu spotkań w okresie ferii, wakacji - organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”„Bezpieczne Wakacje”, oraz Pikniku Rodzinnego w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na Rodzinę”.

 

17 000,00 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rytrze, oraz inne podmioty realizujące zadania profilaktyki uniwersalnej.

Zorganizowanie i dofinansowanie szkolnych i lokalnych imprez rozrywkowo-sportowych, takich jak np. Bieg Wierchami, złazy, rajdy dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkola w Rytrze mających na celu promocje zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu realizow. w ramach kampanii „ Postaw na rodzinę”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

 

  8 000,00 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrekcja szkół.

Szkolenie kadry pedagogicznej pod katem realizacji programów profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą, skutków przemocy domowej i umiejętności jej rozpoznawania

- przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży,

- rozwiązywanie konfliktów w szkole,

- uczeń (nie)zwykły, czyli kto?

- przeciwdziałanie wyuczonej bezradności itp.

 

   1500,00 zł.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Finansowanie udziału dzieci i młodzieży w wojewódzkich i ogólnopolskich akcjach profilaktycznych  „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę”, „Małopolski Program Promocji Zdrowia” tj; zakup materiałów wykorzystywanych do ich realizacji /materiały papiernicze, rysunkowe/ itp.

 

    2 500,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców mających na celu: wspieranie abstynencji dziecka  - prelegent

 

   2 000,00 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrekcja Szkół

Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych tj. książki, czasopisma, broszury, ulotki, kalendarze, itp.

   3.799,57 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na Hali Sportowej przy Gimnazjum w Rytrze – (obejmujące umowy z instruktorami, wynajęcie hali), dla dzieci, młodzieży starszej i dorosłych stanowiące elementy profilaktyki uniwersalnej obejmujące:

-zasady i normy postępowania zapisane w

  regulaminie zajęć,

-trening umiejętności życiowych, uczenie

  rozwiązywania konfliktów,

-współpraca z rodzicami polegająca na

 angażowaniu ich do udziału we wspólnych

 zawodach z dziećmi, umożliwianie im

 podejmowania i realizowania własnych

 pomysłów.

 

  30 000,00 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Dyrekcja Gimnazjum – Kierownik Hali Sportowej.

Podejmowanie działań edukacyjnych  w ramach kampanii informacyjno profilaktycznej - „Dostępność napojów alkoholowych dla nieletnich” skierowanych  do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych nieletnim.

 

     1500,00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Razem:            

                                           

 75 799,57 zł

 

 

 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej

      rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:

 

   1. Udzielanie wsparcia finansowego dla podmiotów zajmujących się profilaktyką rozwiązywania

        problemów alkoholowych, realizujących zadania w ramach profilaktyki uniwersalnej

 

        - dofinansowanie działalności klubów sportowych oraz młodzieżowego zespołu parafialnego, 

          działających na terenie gminy /umowy -  zlecenia z trenerami prowadzącymi zajęcia

          sportowe/,

 

        - przygotowanie dokumentacji do projektu  pozyskania środków unijnych na utworzenia

          obiektu spełniającego wymogi profilaktyki uniwersalnej dla mieszkańców gminy.

 

Harmonogram wydatków:

 

ZADANIA

KOSZT ZADANIA

WKONANIE

 

Dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie gminy /umowy – zlecenia z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe oraz programy profilaktyki uniwersalnej/.

 

  12 800,00zł.

                       

Kluby sportowe: UKS „Ryter" LKS „POPRAD", Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy parafii w Rytrze.

Przygotowanie dokumentacji do projektu  pozyskania środków unijnych na utworzenia obiektu spełniającego wymogi profilaktyki uniwersalnej dla mieszkańców gminy.

 

  70 000,00zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

RAZEM

  82 800,00 zł.

 

 

V.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.

     131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela

     posiłkowego poprzez:

     1. Podejmowanie interwencji w stosunku do osób prawnych i fizycznych naruszających przepisy

         określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.

 

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów         

       integracji społecznej.

 

VII. Inne wydatki.

     1.Wydatki rzeczowe: materiały biurowe, delegacje, kawa, herbata, cukier, doposażenie pokoju

         itp.

     2. Energia, woda, telefon.

 

ZADANIA

KOSZTY ZADANIA

WYKONANIE

 

Wydatki rzeczowe; materiały biurowe, delegacje, kawa, herbata, cukier, doposażenie pokoju komisji.

 

  2 000,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Energia, woda, telefon

 

     200,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

RAZEM

  2 200,00 zł.

 

 

 

 

VIII. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rytrze.

 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest powołana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rytro.

2. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rytrze:

 • Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy, związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy domowej.
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 • Przeprowadzanie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy i ich bliskimi.
 • Kierowanie osób nadużywających alkohol, na specjalistyczne badania wykonywane przez lekarzy biegłych.
 • Współdziałanie z organami samorządu i organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie.
 • Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, o którym mowa w art. 18 ust. 1 i 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Dokonywanie oględzin punktów sprzedaży alkoholu celem wydania opinii poprzedzających podjęcie decyzji o wydaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy w Rytrze poprzedzających wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 • Współpraca z Komisariatem Policji w Piwnicznej Zdroju w celu diagnozowania oraz zapobiegania zjawiskom patologii i przemocy w rodzinie.

 

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI:

1. Wynagrodzenie   dla   Pełnomocnika - Przewodniczącego   Gminnej   Komisji   Rozwiązywania

    Problemów Alkoholowych miesięczne w wysokości 500,00 zł. brutto / umowa – zlecenie /.

2. Wynagrodzenie członków komisji w wysokości 100,00 zł brutto /Uchwała Nr XXV/165/09 Rady

    Gminy Rytro z dnia 28 stycznia 2009 roku/. Wynagrodzenie przysługuje za realizację

    następujących zadań:

    a/ udział w posiedzeniu i pracach komisji,

    b/ prowadzanie okresowych kontroli punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych w

        zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prawa lokalnego / 5 punktów

        sprzedaży/,

    c/ podejmowanie interwencji kryzysowej w chorobie alkoholowej i czynności zmierzających do

        orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się

        leczeniu w placówce lecznictwa odwykowego:

         - kompletowanie dokumentacji oraz kierowanie wniosku do sądu

         - prowadzenie rozmów z osobami wezwanymi, przesłuchiwanie świadków, kierowanie na

           badanie przez biegłego /sporządzanie wywiadów środowiskowych w terenie/,

         - podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie / interwencja

           domowa, wypełnienie Niebieskiej Karty, pomoc prawna/.

    3.Wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana kwartalnie na podstawie  zbiorczego zestawienia

  sporządzonego przez Pełnomocnika - Przewodniczącego z  list obecności dołączonych do

  protokołu ze spotkania.

 

Harmonogram wydatków:

 

ZADANIA

 

WYDATKI

WYKONAWCA

Wynagrodzenie  pełnomocnika i członków komisji /umowa-zlecenie, kwartalne zestawienie/

 13 500,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

RAZEM

 

 13 500,00zł.

 

 

Ogólna kwota wydatków :  187,799,57 zł.

 

Program obejmuje zadania do realizacji od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018 r. Odpowiedzialność za realizację programu ciąży na Pełnomocniku Wójta Gminy Rytro ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nadzór sprawuje Wójt Gminy Rytro. Zmiany treści programu wymagają uchwały Rady.

Przy realizacji programu należy współpracować ze wszystkimi instytucjami i organizacjami statutowo zobowiązanymi do rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadania ujęte w programie będą finansowane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym celu w budżecie gminy tworzy się specjalnie wydzielony rozdział z którego środki mogą być wykorzystane na cele związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy.

 

Wyk. W. Zbozień.