Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Rytro przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz  nieruchomości   stanowiących własność  gminy  Rytro  przeznaczonych   do dzierżawy

Treść

WÓJT GMINY RYTRO                                                                 

       33-343 RYTRO

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  GMINY  RYTRO  PRZEZNACZONYCH
 DO DZIERŻAWY

 

 

Wójt Gminy Rytro, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 599,1005 i 1079)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

 

 

I.

dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów.

1) Gmina Rytro jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej położonej w Rytrze stanowiącej działkę ewidencyjną nr 563/53 o pow. 5,58 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00021018/0.

2) Gmina Rytro przeznacza do dzierżawy część działki 563/53 o pow. 44 m2.

2. Opis nieruchomości.

Część działki 563/53 o pow. 44 m2 położona jest w Rytrze, jest niezabudowana, ma nieregularny kształt.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rytro, nieruchomość położona jest w terenach o następującym przeznaczeniu:

1) 1.LS - tereny lasów; 2.KX - główne ciągi pieszo-jezdne;  otulina Popradzkiego Parku Krajobrazowego

2)Teren przeznaczony jest na zabezpieczenie skarpy.

4. Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy – 184,80 zł brutto rocznie + należny podatek VAT w wys. 23%.  Termin wnoszenia opłat – rok 2022 w terminie do 15 września 2022 r., za: 2023, 2024, 2025, 2026, płatne z góry do 30 września każdego roku, za rok 2027 do 31 sierpnia 2027 r. Wysokość opłaty ustala się zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/VI/2021 Wójta Gminy Rytro z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunty stanowiące własność Gminy Rytro, dla terenów wydzierżawianych przez gminę na inne cele – stosuje się stawki indywidualne, ustalone w drodze rokowań. Stawka czynszu będzie waloryzowana co roku o wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wskazywał na inflację (waloryzacja czynszu nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku będzie mniejszy niż 100 w odniesieniu do roku poprzedniego).

5. Termin zagospodarowania

Część nieruchomości zostanie wydzierżawiona z dniem zawarcia umowy, na okres 5 lat.

6. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:

Część nieruchomości wydzierżawiana jest na zabezpieczenie skarpy.

 

 

II.

dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów.

1) Gmina Rytro jest właścicielem nieruchomości położonej w Rytrze stanowiącej działkę ewidencyjną nr 346/17 o powierzchni 16,19 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00013684/0.

2) Gmina Rytro przeznacza do dzierżawy działkę  nr 346/17 o pow. ok. 2,00 ha.

2. Opis nieruchomości.

Działka 346/17 o pow. 2,00 ha położona jest w Rytrze, jest niezabudowana i ma nieregularny kształt.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rytro, nieruchomość położona jest w terenach o następującym przeznaczeniu:

1) 4.UCz - tereny usług komercyjnych w zieleni; otulina Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

2) Teren przeznaczony jest w celu wypasu owiec.

4. Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy – 800,00 zł rocznie (VAT zw.). Termin wnoszenia opłat – rok 2022 w terminie do 15 września 2022 r., za: 2023, 2024, 2025, 2026, płatne
z góry do 30 września każdego roku, za rok 2027 do 31 sierpnia  2027 r.  Wysokość opłaty ustala się zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/VI/2021 Wójta Gminy Rytro z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunty stanowiące własność Gminy Rytro. Stawka czynszu będzie waloryzowana co roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wskazywał na inflację (waloryzacja czynszu nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku będzie mniejszy niż 100 w odniesieniu do roku poprzedniego).

5. Termin zagospodarowania

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona z dniem zawarcia umowy, na okres 10 lat.

6. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:

Nieruchomość wydzierżawiana jest w celu wypasu owiec.

Wójt Gminy Rytro

/Jan Kotarba/

 

 

 

 

/