Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy rytro przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz  nieruchomości   stanowiących własność  gminy  rytro  przeznaczonych do dzierżawy

Treść

WÓJT GMINY RYTRO                                                                 

     33-343 RYTRO

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  GMINY  RYTRO  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

Wójt Gminy Rytro, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 599, 1005, 1079 i 1561)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

 

I.

dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów.

1) Gmina Rytro jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej położonej w Rytrze stanowiącej działkę ewidencyjną nr 857/2 o pow. 0,12 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00031236/7.

2) Gmina Rytro przeznacza do dzierżawy część działki 857/2 o pow. 50 m2.

2. Opis nieruchomości.

Część działki 857/2 o pow. 50 m2 położona jest w Rytrze, nad Popradem, jest niezabudowana, ma kształt zbliżony do prostokąta.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rytro, nieruchomość położona jest w terenach o następującym przeznaczeniu:

1) 20.UC - tereny usług komercyjnych;  orientacyjny zasięg wód powodziowych; przewidywane strefy ograniczonego użytkowania od dróg krajowych min. 40m i max 100m; otulina Popradzkiego Parku Krajobrazowego,

2)Teren przeznaczony jest na wkładanie gołębi pocztowych.

4. Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy – 270,00 zł netto rocznie + należny podatek VAT w wys. 23%.  Termin wnoszenia opłat – rok 2022 w terminie do 15 listopada 2022 r., za: 2023, 2024, 2025, 2026, płatne z góry do 30 września każdego roku, za rok 2027 do 31 października 2027 r. Wysokość opłaty ustala się zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/VI/2021 Wójta Gminy Rytro z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunty stanowiące własność Gminy Rytro, dla terenów wydzierżawianych przez gminę na inne cele – stosuje się stawki indywidualne, ustalone w drodze rokowań. Stawka czynszu będzie waloryzowana co roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wskazywał na inflację (waloryzacja czynszu nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku będzie mniejszy niż 100 w odniesieniu do roku poprzedniego).

5. Termin zagospodarowania

Część nieruchomości zostanie wydzierżawiona z dniem zawarcia umowy, na okres 5 lat.

6. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:

Część nieruchomości wydzierżawiana jest na wkładanie gołębi pocztowych.

 

 

II.

dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów.

1) Gmina Rytro jest właścicielem nieruchomości położonej w Rytrze stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1004/17 o powierzchni 17,68 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00013649/3.

2) Gmina Rytro przeznacza do dzierżawy część działki  nr 1004/17 o pow. 0,03 ha.

2. Opis nieruchomości.

Część działki 1004/17 o pow. 0,3 ha położona jest w Rytrze, jest niezabudowana i ma nieregularny kształt.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rytro, nieruchomość położona jest w terenach o następującym przeznaczeniu:

1) 1.LS - tereny lasów; otulina Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

2) Teren przeznaczony jest na cele rolne.

4. Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy – 50,00 zł rocznie (VAT zw.). Termin wnoszenia opłat – rok 2022 w terminie do 15 listopada 2022 r., za: 2023, 2024, 2025, 2026, płatne
z góry do 30 września każdego roku, za rok 2027 do 31 października  2027 r.  Wysokość opłaty ustala się zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/VI/2021 Wójta Gminy Rytro z dnia
7 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunty stanowiące własność Gminy Rytro. Stawka czynszu będzie waloryzowana co roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wskazywał na inflację (waloryzacja czynszu nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku będzie mniejszy niż 100 w odniesieniu do roku poprzedniego).

5. Termin zagospodarowania

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona z dniem zawarcia umowy, na okres 5 lat.

6. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:

Nieruchomość wydzierżawiana jest na cele rolne.

 

III.

dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów.

1) Gmina Rytro jest właścicielem nieruchomości położonej w Rytrze stanowiącej działkę ewidencyjną nr 775/3 o powierzchni 0,11 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00012562/2.

2) Gmina Rytro przeznacza do dzierżawy część działki  nr 775/3 o pow. 18 m2.

2. Opis nieruchomości.

Część działki 775/3 o pow. 18 m2 położona jest w Rytrze, przy budynku Urzędu Gminy Rytro, ma kształt prostokąta.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rytro, nieruchomość położona jest w terenach o następującym przeznaczeniu:

1) 2.UP - tereny usług publicznych; otulina Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

2) Teren przeznaczony jest w celu wykonywania działalności telekomunikacyjnej oraz w dalszym ciągu posadowienia kontenera telekomunikacyjnego.

4. Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy – 90,00 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT w wys. 23%. Termin wnoszenia opłat za lata: 2023, 2024, 2025, 2026 i 2027 płatne z góry do 30 września każdego roku. Wysokość opłaty ustala się zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/VI/2021 Wójta Gminy Rytro z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunty stanowiące własność Gminy Rytro, dla terenów wydzierżawianych przez gminę na inne cele – stosuje się stawki indywidualne, ustalone w drodze rokowań. Stawka czynszu będzie waloryzowana co roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wskazywał na inflację (waloryzacja czynszu nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku będzie mniejszy niż 100 w odniesieniu do roku poprzedniego).

5. Termin zagospodarowania

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona z dniem zawarcia umowy, na okres 5 lat.

6. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:

Nieruchomość wydzierżawiana jest w celu wykonywania działalności telekomunikacyjnej oraz w dalszym ciągu posadowienia kontenera telekomunikacyjnego.

Wójt Gminy Rytro

/Jan Kotarba/