INFORMACJA

W związku z otrzymanym dodatkowym stanowiskiem Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lutego 2018 r. znak: ZPOW-071-3/18 (data wpływu 22.02.2018), w uzupełnieniu informacji o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego, uprzejmie informuję, że:

  1. W treści informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 21 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego dodaje się:

„W związku z treścią art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. po. 922 z późn.zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoby dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.”

2. Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego dołączając do zgłoszenia kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

Dyrektor Delegatury KBW w Nowym Sączu

                                                                 (-) Maria Zięba

ZAŁĄCZNIKI

Tagi