Przejdź do stopki

Wybory do Rad Powiatowych Mołopolskiej Izby Rolniczej

Treść

Szanowni Rolnicy, Członkowie Małopolskiej Izby Rolniczej,

przypominamy, że do 5 lipca br. można zgłaszać kandydatów na członków rad powiatowych MIR. Zachęcamy do aktywnego udziału w wyborach!

Wzory zgłoszeń oraz pozostałych dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia kandydata, do pobrania poniżej oraz w urzędach gmin i miast  wyznaczonych na siedziby Okręgowych Komisji Wyborczych. Zgłoszenia należy składać u pełnomocników Małopolskiej Izby Rolniczej ds. organizacji wyborów. Szczegółowe informacje dot. miejsca przyjmowania zgłoszeń znajdują się w Obwieszczeniach OKW zamieszczanych w gablotach informacyjnych oraz na stronach internetowych urzędów.

►Załącznik nr 4 do uchwały nr 13/Z/2019/V - wykaz pełnomocników i urzędów gmin

Poniżej fragment uchwały KRIR nr 1/2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, z dnia 25 lutego 2019 r.:

§ 12. 1. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Osoba fizyczna realizuje swoje prawa wyborcze osobiście. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 

2. Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych (…). 
Zgodnie z terminarzem wyborów kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej można zgłaszać najpóźniej do dnia 5 lipca 2019 r. 

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej - ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby prawnej. 

4. Do zgłoszenia załącza się:

1) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi miej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata;
2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym;
3) pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz numer i seria dowodu osobistego osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata;
4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów;
5) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych.

5. Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie.

6. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

»»««