Przejdź do stopki

Obowiązek właściciela nieruchomości dotyczący odśnieżania terenu przyległego do posesji

Obowiązek właściciela nieruchomości dotyczący odśnieżania terenu przyległego do posesji

Treść

Przypominamy właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązku odśnieżania terenu przyległego do posesji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

W okresie zimowym właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usuwania śniegu, lodu  z powierzchni chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód, należy złożyć na skraju chodnika, tak aby nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych  i samochodów.

Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach, które nią władają.

Według art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297)

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Niewykonanie tych obowiązków stanowi wykroczenie z art. 10 ust. 2 do 2a. ustawy "O utrzymaniu czystości i porządku w gminach".
Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 lub 1a - podlega karze grzywny.