Przejdź do stopki

Obowiązki włąścicieli nieruchomości posiadająych zbiorniki bezodpływowe

Obowiązki włąścicieli nieruchomości posiadająych zbiorniki bezodpływowe

Treść

 URZĄD GMINY RYTRO

INFORMACJA - NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych zobowiązani są posiadać dowody uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości wykonane przez firmy posiadające w tym zakresie stosowne zezwolenie.

Zestawienie przedsiębiorców posiadających zezwolenie do wykonywaniu usług na terenie GMINY RYTRO

Lp.

Firma

Telefon

1

F.H.U.P Bogusław Janur

ul. Papieska 53, 33-300 Nowy Sącz

18 443 03 85

695 595 728

2

Transport Ciężarowy s.c. „LIZSBEK” – Z. i S. Lis

Świniarsko 7, 33-395 Chełmiec

18 449 00 11

604 515 742

Uregulowania prawne:

Art.6 Ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  z  dnia  13  września  1996  r. (t.j. Dz. U.  z  2022  r.  poz.  2519 ze zm.)

1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, (…) są obowiązani do udokumentowania usług wykonywanych przez:

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (…) przez okazanie dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Przypominamy, iż właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Zwracamy uwagę na niewystarczającą ilość wywozu  nieczystości ze zbiorników bezodpływowych   w wielu budynkach na terenie naszej gminy. Przypominamy, iż normy ilości nieczystości ciekłych określa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody, wg niniejszego oblicza się szacunkową ilość odprowadzanych nieczystości ciekłych przy braku wodomierza  w budynku.

Przykładowe przeliczenie co do koniecznej częstotliwości wywozu nieczystości ze szamba szczelnego: 4 (ilość zamieszkujących budynek osób) x 2,4 m3/mieszkańca/miesiąc = 9,6 m3 nieczystości odprowadzanych do zbiornika na miesiąc. Przy pojemności istniejącego szamba przykładowo 10 m3 częstotliwość wywozu co miesiąc.

Zabrania się wylewania nieczystości ciekłych na teren własnej posesji jak i na pobliskie tereny, w tym również użytku publicznego, a także ich wprowadzania do gruntów, rowów, rzek i zbiorników wodnych.

INFORMACJA_Obowiązki włąścicieli nieruchomości posiadająych zbiorniki bezodpływowe