Przejdź do stopki

XLII Sesja Rady Gminy Rytro

Treść

 

SZANOWNI  MIESZKAŃCY   GMINY   RYTRO

 

Informuję, iż  XLII Sesja Rady Gminy Rytro, odbędzie się 23 czerwca  2023r. (piątek) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rytro.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy Rytro.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Gminy Rytro.
 4. Oświadczenia radnych powiatowych.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa za rok 2022 w zakresie:
 • ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w Gminie Rytro,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 1. Raport o stanie Gminy:
 • przedstawienie raportu,
 • debata nad raportem,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rytro wotum zaufania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok:
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rytro za 2022 rok,
 • odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rytro w sprawie wykonania budżetu Gminy Rytro za 2022 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rytro za 2022 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rytro za rok 2022:
 • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rytro,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rytro o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rytro za 2022 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rytro za rok 2022.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwałyNr XLI/341/23 Rady Gminy Rytro w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytro.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2023 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Rytro na 2023 rok Nr XXXVIII/306/22 Rady Gminy Rytro.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze za 2022 rok – realizowane projekty dot. rodziny, osób starszych i niepełnosprawnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/109/2020 Rady Gminy Rytro w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytro.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

                Tomasz Kulig

Transmisja obrad Sesji Rady Gminy Rytro – rytro.sesja.pl