Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bez przetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bez przetargowym

Treść

WÓJT GMINY RYTRO                                                                 

     33-343 RYTRO

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ  GMINY  RYTRO  PRZEZNACZONEJ  DO DZIERŻAWY

 

 

Wójt Gminy Rytro, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bez przetargowym:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów.

1) Gmina Rytro jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej położonej w Obłazach Ryterskich stanowiącej działkę ewidencyjną nr 102 o pow. 0,07 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00026935/9.

2) Gmina Rytro przeznacza do dzierżawy część działki 102 o pow. do 514 m2.

2. Opis nieruchomości.

Część działki 102 o pow. do 514 m2 położona jest w Obłazach Ryterskich,  w pobliżu drogi gminnej nr 294132K – „Obłazy-Osiedle Wielochów”. Wyznaczona część działki nr 102 przeznaczona do dzierżawy jest długa i wąska.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania.

1) Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rytro, nieruchomość położona jest w terenach o następującym przeznaczeniu: 10.KDd – tereny dróg dojazdowych, 42.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2.RP – tereny rolne

2)Teren przeznaczony jest pod ogród przydomowy.

4. Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy – 195,32 zł brutto rocznie (podatek VAT zwolniony). Termin wnoszenia opłat: za rok 2024, 2025, 2026 i 2027 płatne z góry w terminie do 30 września każdego roku. Wysokość opłaty ustala się zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/VI/2021 Wójta Gminy Rytro z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunty stanowiące własność Gminy Rytro. Stawka czynszu będzie waloryzowana co roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wskazywał na inflację (waloryzacja czynszu nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku będzie mniejszy niż 100 w odniesieniu do roku poprzedniego).

5. Termin zagospodarowania

Część nieruchomości zostanie wydzierżawiona z dniem zawarcia umowy, na okres 3 lat.

6. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:

Część nieruchomości wydzierżawiana jest pod ogród przydomowy.

 

Wójt Gminy Rytro

/Jan Kotarba/