Przejdź do stopki

Obwieszczenie Wójta Gminy Rytro

Obwieszczenie Wójta Gminy Rytro

Treść

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rytro

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), art. 1 pkt 17 lit. a ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688)  o podjęciu przez Radę Gminy Rytro Uchwały Nr L/400/24 z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro, dla  położonych w miejscowości Rytro terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 3.UP wraz z częścią terenów: ZI, 79.MN, 24.KDw, w granicach przedstawionych na złączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

Równocześnie zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do ww. zmiany planu, w związku, z art. 46 pkt 1, art.39 oraz art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023 r., poz. 1094 ze zmianami).

            W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz  prognozy oddziaływania na środowisko, mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 2 kwietnia 2024r.  Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Rytro, przesyłać na adres Urzędu : 33-343 Rytro 265 lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: gmina@rytro.pl Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania albo siedziby, adres poczty elektronicznej o ile taki posiada, a także dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek, a także informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości  objętej wnioskiem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Rytro. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Rytro za pomocą e-mail: iod@rytro.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Rytro

Jan Kotarba

Pliki

Formularz.docx 65.39 KB
Formularz.pdf 238.39 KB