Przejdź do stopki

Obowiązek dbania o należyty stan przepustów

Obowiązek dbania o należyty stan przepustów

Treść

W związku z prognozowanymi gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu,  mając na uwadze porządek  i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg gminnych oraz terenów przyległych do nich, Wójt Gminy Rytro informuje jak poniżej.

  • zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  O drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.) budowa, przebudowa oraz obowiązek utrzymania zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że oczyszczenie, przetykanie, utrzymanie drożności, lub wymiana rur przepustu należy do właściciela posesji.
  • rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego. Zgodnie z art. 39 ust. 1, pkt. 9 wyżej cyt. ustawy zabrania się odprowadzania wód melioracyjnych z posesji, pól, łąk czy lasów do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi. Jest to zakaz bezwzględny.
  • Wszelkie próby podłączenia się do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi, bowiem do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą urządzenia melioracyjne, doły zanikowe, które należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt.  
  • Najczęstszą przyczyną powstawania zastoisk wody w rowach są niedrożne przepusty pod zjazdami do posesji dlatego przypominamy o konieczności wywiązywania się z obowiązku utrzymania zjazdów i przepustów znajdujących się pod nimi w należytym stanie technicznym, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody opadowej.
  • Ponadto Wójt Gminy Rytro informuje, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązku właścicieli nieruchomości należy utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych przy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój i parkowanie pojazdów samochodowych.

W związku z powyższym wnosimy o dokonanie przez mieszkańców w trybie pilnym przeglądu przepustów pod zjazdami na swoje działki. W przypadku nie wywiązania się właścicieli posesji z obowiązku właściwego utrzymania zjazdów i dalszego uniemożliwiania swobodnego spływu wód  w rowach przydrożnych, a tym samym powstawania zastoisk, niedrożne zjazdy będą rozbierane przez odpowiednie służby drogowe, a kosztami robót obciążony zostanie właściciel lub użytkownik działki do której zjazd jest wykonany.