Przejdź do stopki

Konsultacje społeczne

    wyświetleń: 177

Treść

Wójt Gminy Rytro zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Rytro informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji powoływanego w związku z planowanym do opracowania Gminnym Programem Rewitalizacji.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego regulaminu wyłaniania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji, który stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Rytro, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rytro na lata 2016-2023.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy, 
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 18 lutego 2016r.  do 20 marca 2016 r. w formie:

 • zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres gmina@rytro.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Rytro, 33-34, Rytro 265 z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 18 lutego 2016r. do 20 marca 2016r.;
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Paweł Gawlak, Urząd Gminy Rytro, Rytro 265, pokój nr 3, adres poczty elektronicznej: pawelg@rytro.pl , w godzinach pracy urzędu;
 • spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się 9 marca o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Rytropodczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i formularz konsultacyjny dostępne będą od 18 lutego 2016 roku:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce REWITALIZACJA,
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce REWITALIZACJA,
 • w Urzędzie Gminy Rytro, Rytro 265, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag dotyczących opracowanego regulaminu wyłaniania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.