Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXXIX / 249/ 2018 RADY GMINY RYTRO z dnia z dnia 23 marca 2018 r.

Treść

 UCHWAŁA  NR  XXXIX / 249/ 2018

RADY GMINY RYTRO

z dnia 23  marca 2018 r.

 

 w sprawie: podziału Gminy Rytro na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 12 § 1 i  §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) na wniosek Wójta Gminy Rytro  uchwala się, co następuje:

 

                                                                      § 1.

Dokonuje się podziału Gminy Rytro  na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

                                                                      § 2.

Na uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

                                                                     § 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytro.

                                                                     § 4.

 

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu I.

                                                                     § 5.

 

Traci moc uchwała Nr XXI/157/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 18 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rytro na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego. poz. 5406 ).

                                                                     § 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, oraz 
ogłoszeniu przez rozwieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

 

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

(-) Tomasz Kulig

 

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/249 /2018 Rady Gminy Rytro z dnia 23.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Rytro na stałe obwody głosowania.