Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE

Treść

OGŁOSZENIE

 WYBORY  UZUPEŁNIAJĄCE  ŁAWNIKÓW  SĄDOWYCH

 

Zgodnie z art. 160 i 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2018r., poz.23) – Rada Gminy Rytro dokona uzupełniających wyborów ławników na bieżącą kadencję 2016 - 2019. Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zwrócił się pismem Nr A-510-4/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. o dokonanie  uzupełniających  wyborów 2 ławników przez Radę Gminy Rytro:

1. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyznaczył dla Gminy Rytro   – 2   ławników.

Termin zgłaszania przez uprawnione  podmioty kandydatów na uzupełniające wybory ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu upływa w dniu  10 kwietnia 2018 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
•   posiada obywatelstwo polskie,
•   korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
•   jest nieskazitelnego charakteru,
•   ukończył 30 lat,
•   nie przekroczył 70 lat,
•   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku ,
•   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
•   posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
•   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
•   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania   sprawy na drogę postępowania sądowego,
•   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
•   adwokaci i aplikanci adwokaccy,
•   radcy prawni i aplikanci radcowscy,
•   duchowni,
•   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
•   funkcjonariusze Służby Więziennej,
•   radni gminy, powiatu i województwa .

Kandydatów na ławników  mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,  zarejestrowane na podstawie przepisów prawa , z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru .


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

  • dwa  zdjęcia , zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie    dowodu osobistego,
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą zgłaszanej osoby ,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie oprzestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opiekizdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217) ,stwierdzające brak przeciwwskazań do  wykonywania funkcji ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli, dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu  osób zgłaszających kandydata.


Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.


Koszt opłaty za wydawanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Dodatkowe informacje związane z wyborami ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Rytro – tel. 18 448 64 52. Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć  w Urzędzie Gminy Rytro w pok.4 w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2018 roku.

W Urzędzie Gminy można pobrać następujące formularze:

  • karta zgłoszenia,
  • lista osób zgłaszających kandydata,
  • zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
  • oświadczenia.

 

 

Rytro , 23.03.2018 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

 (-) Tomasz Kulig