Przejdź do stopki

Nowe stawki opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ulga dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady

Treść

Od dnia 1 kwietnia 2020 roku na terenie Gminy Rytro obowiązują nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Rytro działając na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. z 2019 r. poz. 2010 ze. zm.) informuje, że od  1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęte Uchwałą Nr XIV/114/2020 Rady Gminy w Rytro z dnia 16  marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Rytro.

 • Ustalono podstawową miesięczną stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 25,00 zł., od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 • Ustalono podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stawki podstawowej jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny  w wysokości 60,00 zł., od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 • Ustalono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł., od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca.

Podjęcie uchwały wynikało z koniecznści dostosowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do obecnych zmian. Art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) stanowi, że: „Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.”

Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania zbieranych odpadów komunalnych jest podwyżka opłat. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej gminie, na przestrzeni kilku lat sukcesywnie wzrastają.

Opłaty za gospodarowanie odpadami muszą być ustalane w takiej wysokości, aby bilansować system finansowania odbioru i utylizacji odpadów.

Ulga dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady

Realizując obowiązki ustawowe, Gmina Rytro, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość ulgi została wyliczona w oparciu o analizę wydatków jakie ponosi Gmina na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne, pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro. Zgodnie z art. 6k ust 4a, zastosowana ulga musi być proporcjonalna do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstw domowych.

W związku z tym wysokość ulgi wynosi 1zł od osoby na miesiąc.

Zatem opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 24,00 zł od osoby.

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim odpady, mogą skorzystać z ulgi. W tym celu powinni wypełnić deklarację o wysokości opłaty, na nowym wzorze dostępnym w Urzędzie Gminy (pokój nr11) lub pobrać druk ze strony internetowej Urzędu Gminy.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie;

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym,

Wójt, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zasady kompostowania bioodpadów

Odpady można kompostować na różne sposoby:

- tworząc wolnostojące pryzmy kompostowe, optymalne wymiary pryzmy to: szerokość 80-150 cm, wysokość 80-130 cm,

- w kompostowniku wykonanym z desek, żerdzi, siatki drucianej, perforowanych beczek itp., lub

- w zakupionych w sklepie specjalnych pojemnikach do kompostowania.

Co można kompostować:

 • resztki roślinne, gałązki żywopłotów (cieńsze od 2 cm)

 • liście

 • skoszona trawa (w cienkich warstwach)

 • resztki owoców i warzyw

 • nadziemne części chwastów

 • ziemia z doniczek i skrzynek

 • rozgniecione skorupki z jaj

 • fusy z kawy i herbaty

 • przekwitnięte kwiaty

 • małe ilości skórek z cytrusów (dobrze umytych)

 • słoma i siano.

Uwaga! Do kompostowania nie nadają się:

 • resztki mięsa, kości, ości

 • kolorowo zadrukowany papier

 • stary papier (gazety i kartony)

 • nie umyte skórki z cytrusów

 • resztki roślinne zawierające środki konserwujące, rosnące przy drodze

 • duże ilości chwastów z nasionami i chorych roślin

Przystępując do utworzenia kompostownika przydomowego, należy mieć na uwadze również kwestie prawne. Wymagania techniczne budowy kompostowników określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz. 1065 z późn. zm.).

Należy również zaznaczyć, że kompostownik lub pryzma kompostowa nie może stwarzać uciążliwości (tzw. immisji uregulowanych w art. 144 kodeksu cywilnego) dla sąsiadów.

Pliki

1. Uchwała XIV_114_20.pdf 581.1 KB
2. Uchwała XIV_115_20.pdf 1867.18 KB