Przejdź do stopki

Gospodarka Odpadami w Gminie Ryto

Treść

Podajemy informacje wynikające z art. 3, ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2019 poz. 2010)

 

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenie Gminy Rytro:

Konsorcjum firm

PMP Style Sp. z o.o.

                                     33-300 Nowy Sącz, ul. Zakładników 85                                      

FHU „Pałka” Seweryn Pałka

33-314 Łososina Dolna 37

https://pmpstyle.pl/

2. Miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

a) MBP EMPOL Tylmanowa, os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa,

b) MBP Empol Gorlice, Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice,

c) MBP NOVA Nowy Sącz, Tarnowska 120,

d) Kompostech, Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz,

e) Składowisko odpadów "Za rzeką Biała" JRCh, Czysta, 33-101 Tarnów,

f) Składowisko odpadów NOVA, 33-100 Nowy Sącz, Tarnowska 120,

 

3. Osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Rok 2017 - Kliknij tutaj

Rok 2018 - Kliknij tutaj

 

4. PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

a) PSZOK jest obsługiwany przez: SUEZ Małopolska Sp. z. o. o. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków - odział  w Nowym Saczu ul. Jana Pawła II 37, 33- 300 Nowy Sącz.

b) PSZOK w Gminie Rytro zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Rytrze. Odpady są przyjmowane godzinach 8:30-11:00 od poniedziałku do piątku.

 

5. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawiez dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650).

a) Dane firmy:

Konsorcjum firm

PMP Style Sp. z o.o.

33-300 Nowy Sącz, ul. Zakładników 85                                      

FHU „Pałka” Seweryn Pałka

33-314 Łososina Dolna 37

b)  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych przyjmowany jest w PSZOK który zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Rytrze. Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany w  godzinach 8:30-11:00 od poniedziałku do piątku.

 

6. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (firmy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, sklepy, szkoły itp.) zobowiązane są do zawarcia umowy na wywóz odpadów i zagospodarowanie komunalnych z jednąz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej dla  Gminy Rytro.

Rejestr działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rytro