Przejdź do stopki

Wójt Gminy Rytro, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 599,1005 i 1079) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

„Szanuj zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu limanowskiego, suskiego, wadowickiego, nowosądeckiego i tatrzańskiego” ma na celu rozwój społeczny i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa małopolskiego i zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne raka jelita grubego poprzez podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i niwelację barier powstrzymujących pacjentów z grupy docelowej przed badaniem przesiewowym.

Zawiadomienie Burmistrza Starego Sącza.

W związku z trwającymi pracami nad diagnozą Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego, uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki ankiet pozwolą ocenić potencjał rozwojowy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia.

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Rytro o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

ANKIETA na potrzeby opracowania diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu nr RPMP.13.03.00-12-0009/21 pn. „Opracowanie strategii terytorialnej (Planu Działań ZIT) dla ZIT Nowego Sącza na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Pliki

zasady_bioasekuracji (1).pdf 4824.28 KB

Zdjęcia